| Autor: redakcja1

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

Wielkość emisji pyłów w 2021 r. z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, tj. z zakładów o największej w skali kraju emisji zanieczyszczeń do powietrza wyniosła 22 tys. ton i obniżyła się o 2% w odniesieniu do wcześniejszego roku.

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza
Emisja pyłów pochodziła głównie z procesów spalania paliw - 54% emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych. Najważniejszymi źródłami emisji było przetwórstwo przemysłowe - 51% oraz jednostki prowadzące działalność w zakresie produkcji i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę - 39%.

W 2021 r. emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych ukształtowała się na poziomie ok. 210 mln ton i zwiększyła się w porównaniu do 2020 r. o 13%. Ponad 99% tej emisji stanowił dwutlenek węgla oraz po 0,1% – dwutlenek siarki, tlenek węgla i tlenki azotu.

Dominującymi źródłami emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych były jednostki prowadzące działalność w zakresie produkcji i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę - 70% oraz zakłady przetwórstwa przemysłowego - 28%.

W urządzeniach do obniżenia zanieczyszczeń powietrza w 2021 r. zatrzymano 18,9 mln ton - 99,9% pyłów i 3,1 mln ton – 73,5% gazów, ale bez CO2 wyemitowanych przez zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza.

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w 2021 r. dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń gazowych wynosiły: 92,8% dla dwutlenku siarki, 76,4% dla węglowodorów, 46,4% dla tlenków azotu, 37,8% dla tlenku węgla, 44,9% dla innych zanieczyszczeń, w tym głównie amoniaku, dwusiarczku węgla, fluoru, siarkowodoru, związków chloroorganicznych.


Tagi:
źródło: