| Autor: mikolaj

Zapachy wsi, czyli jak przeciwdziałać uciążliwości zapachowej

Odczuwanie zapachów jest kwestią indywidualną. Ten sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności np. od oceny źródła zapachu i wrażliwości danej osoby. Określenie jednoznacznych kryteriów uciążliwości zapachowej jest niezwykle trudne, jednak nie ulega wątpliwości, że odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła.

Zapachy wsi, czyli jak przeciwdziałać uciążliwości zapachowej

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Resort środowiska kilkukrotnie podejmował próby uregulowania problemu uciążliwości zapachowej. Służyły temu m.in. Rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny zapachowej jakości powietrza na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz projekt założeń Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, a także przegląd obowiązujących przepisów prawnych.

Ze względu na napływające interpelacje poselskie, zapytania senatorskie, skargi mieszkańców i apele samorządów dotyczące problemu uciążliwości zapachowej Kierownictwo Resortu Środowiska podjęło decyzję o etapowym rozwiązaniu tego problemu. Pierwszym etapem jest przygotowanie wytycznych technicznych pn. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.

W ramach drugiego Ministerstwo Środowiska zleciło ekspertyzę, w ramach której opracowana zostanie lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną najdotkliwszych uciążliwości zapachowych. Określone zostaną również jednostki zapachowe oraz wartości odniesienia dopuszczalnych stężeń w powietrzu substancji i związków chemicznych, wraz z propozycją oceny zapachowej jakości powietrza.

Jak wskazuje Paweł Dopierała z WIR, wyniki przeprowadzonego badania będą wykorzystane podczas prac w ramach trzeciego etapu, przy tworzeniu przepisów prawnych w tym zakresie, tj. Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej i rozporządzeń wykonawczych do niej.

Wśród źródeł rolniczych powodujących odory w opracowaniu wskazano:

  1. Obiekty hodowlane - źródłem powstawania zanieczyszczeń gazowych, w tym siarkowodoru, metanu, amoniaku, tlenku azotu, a także aldehydów, amin, węglowodorów aromatycznych, kwasów organicznych oraz związków siarki w budynkach inwentarskich są zwierzęta, ich odchody, pasza oraz praca urządzeń i procesy technologiczne.
  2. Nawozy naturalne - magazynowanie i zagospodarowanie nawozów naturalnych pod uprawy roślin.
  3. Biogazownie - to instalacje wytwarzające biogaz, przez co utylizowane są produkty uboczne oraz pozostałości z produkcji rolnej i zmniejszające obciążenia dla środowiska. Poprawna eksploatacja biogazowni nie powinna stwarzać żadnych uciążliwości poza terenem zakładu, na którym jest zlokalizowana, a na otwartym terenie zakładu także nie odczuwa się przykrych zapachów. Jednakże nieprawidłowo prowadzony proces produkcji biogazu wiązać się może z uciążliwością odorową.


Tagi:
źródło: