| Autor: redakcja1

Zużycie węgla kamiennego

Zużycie węgla kamiennego wyniosło w 2020 roku 62,4 mln ton, przy czym bez zużycia na ogrzewanie w podmiotach zaliczanych do sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych”.

Zużycie węgla kamiennego
Na sektor energii, tj. elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie i kotły ciepłownicze energetyki zawodowej przypadło 59,2% zużycia, a 23,7% na przemysł i budownictwo, wraz ze wykorzystaniem własnym kopalń oraz zużyciem na wsad przemian w koksowniach. Znaczącym konsumentem węgla były także gospodarstwa domowe - 13,9%.

W ujęciu wojewódzkim największe zużycie wystąpiło w województwach śląskim, mazowieckim i opolskim, a najmniejsze w lubuskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Województwo śląskie wykazywało ogółem największe zużycie - 24,3%, a także największe w przemyśle i budownictwie, z kolei województwo mazowieckie – największe w sektorze energii i drobnych odbiorców. W województwach śląskim i opolskim na wielkość wykorzystania w przemyśle i budownictwie duży wpływ miały zlokalizowane w tych województwach koksownie.


Tagi:
źródło: