Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe

W roku składkowym, który rozpoczyna się od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, jakie obowiązywały do 31 marca 2019 r.

Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe
Tym samym, w przypadku płatników składek, którzy:
  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,
wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).


Tagi:
źródło: