| Autor: redakcja1

Użytkowanie gruntów

W minionym roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, a więc były na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku 2017.

Użytkowanie gruntów
W gospodarstwach indywidualnych, przeważających w polskim rolnictwie znajdowało się 15,1 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,3 mln ha łącznej powierzchni gruntów.
 
W 2018 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1,425 mln, a więc o 1,4% więcej względem roku poprzedniego. Gospodarstw posiadających areał powyżej 1 ha użytków rolnych było 1,401 mln, w tym 1,18 mln posiadających powierzchnię zasiewów.
 
Analiza danych z czerwcowego badania gospodarstw rolnych wykazała, że gospodarstw indywidualnych z użytkami rolnymi było 1,422 mln, w tym posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych było 1,398 mln.
 
Przeciętna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego wyniosła 10,29 ha, przy czym w gospodarstwach o areału użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła 10,46 ha, a w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych do 1 ha – 0,70 ha.
 
Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1–5 ha obszaru użytków rolnych, czyli 1,049 mln, tj. 74% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne i zajmowały one 28% obszaru gospodarstw rolnych. Gospodarstw rolnych posiadających więcej niż 10 ha użytków rolnych było 352 tys. i zajmowały one 72% areału gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw rolnych posiadających 1–3 ha użytków rolnych to 476 tys., przy czym użytkowały one zaledwie 6% powierzchni gospodarstw rolnych.
 
Gospodarstwa rolne posiadające 500 ha i więcej użytków rolnych zajmowały 6,9% łącznego obszaru gospodarstw rolnych i było ich 759.
 
Gospodarstwa indywidualne będące w grupie gospodarstw użytkujących od 5 do 50 ha powierzchni użytków rolnych stanowiły 44,5% gospodarstw indywidualnych, było ich 632 tys. i zajmowały 60,8% obszaru użytków rolnych, a 3,2% areału gospodarstw indywidualnych stanowiły gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha i mniej niż 2 ha użytków rolnych, zajmowały one 20% gospodarstw indywidualnych posiadających użytki rolne.


Tagi:
źródło: