Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pracownicy ANR z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej na czas zatrudnienia w Agencji

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych zobowiązał wszystkich pracowników ANR do zawarcia umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej na czas zatrudnienia w Agencji. Zdaniem kierownictwa Agencji zapewni to respektowanie zasady jawności życia publicznego oraz ochronę interesu państwa związanego z prawidłowym wykonywaniem zadań z zakresu obrotu państwowym mieniem.

Pracownicy ANR z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej na czas zatrudnienia w Agencji
Decyzja ta spowodowana jest przygotowywanymi zmianami przepisów odnośnie obrotu gruntami rolnymi w Polsce (m.in. ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zmianie niektórych ustaw) oraz planowanym rozszerzeniem uprawnień Agencji przy wykonywaniu jej obecnych oraz przyszłych zadań przez pracowników instytucji państwowej.

Zgodnie z zapisami umowy pracownicy ANR zobowiązują się, że w okresie zatrudnienia nie będą m.in.: prowadzić działalności gospodarczej związanej z obrotem gruntami rolnymi lub obsługą rynku nieruchomości; doradzać w zakresie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości lub innego mienia z ZWRSP.

Umowa zawiera również zapisy dotyczące unikania powstawania sytuacji konfliktu interesów oraz wymogów zachowania należytej bezstronności podczas wykonywania podstawowych obowiązków służbowych.

Umowy o zakazie konkurencji powinny obowiązywać wszystkich pracowników ANR najpóźniej od 30 czerwca 2016 r.


Tagi:
źródło: