Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA wydał ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 15 września 2017 r. do  13 października 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji  prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.
W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  100 000 000 złotych.
Zgodnie z pkt III, grupa 1 załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania", do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:


1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):
  1. zaawansowane - prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
  2. średniozaawansowane - decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
  3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
  4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 10 pkt.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!