Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy rolnikom na refundację kosztów przystąpienia do programu bioasekuracji

Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF), w określonych powiatach woj. podlaskiego w latach 2015 - 2018 wdrożony został program bioasekuracji. W związku z tym, rolnicy z tego regionu, którzy zdecydowali się hodować w swoich gospodarstwach trzodę chlewną zobowiązani byli do wprowadzenia pewnych zabezpieczeń, tak, aby chronić swoje stada przed tą chorobą. W zrealizowaniu takich inwestycji pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może zrefundować do 50% wydatków poniesionych na ten cel.

Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy rolnikom na refundację kosztów przystąpienia do programu bioasekuracji
Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest prowadzenie w latach 2015 - 2018 przynajmniej przez rok gospodarstwa, w którym  utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia (sus scrofa). Rolnicy, którzy zdecydowali się przystąpić do programu bioasekuracji w tym roku i spełniają powyższe warunki, mogą  składać wnioski o pomoc od 17.10.2016 r. do 5.11.2016 r. w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Termin ten ogłosił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Pomocą objęci są rolnicy z następujących powiatów woj. podlaskiego:

  • sejneńskiego z gmin Giby i Sejny z miastem Sejny,
  • augustowskiego z gmin Lipsk i Płaska,
  • białostockiego z gmin Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,
  • sokólskiego z gmin Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,
  • hajnowskiego w gmin Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka

Pomoc przeznaczona jest na refundację do 50% wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wzór formularza wniosku będzie udostępniony na stronach internetowych Agencji.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie,
  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Tagi:
źródło: