Możliiwość dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Możliiwość dofinansowanie w zakresie działania 6.2
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 500 000 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
 
1) operacja ma na celu:
a) ochronę środowiska morskiego i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 5 pkt,
b) ochronę środowiska morskiego - 3 pkt,
c) zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 2 pkt;

 
2) operacja służy opracowaniu planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 5 pkt;
 
3) operacja jest działaniem ochronnym wynikającym z planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 2 pkt;
 
4) zasięg oddziaływania operacji obejmuje:
a) cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 5 pkt,
b) obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej - 3 pkt,
c) obszar co najmniej 3 województw, ale mniej niż cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 1 pkt;

 
5) dodatkowo przyznaje się 3 pkt, jeżeli operacja ma charakter innowacyjny.
 
Niezbędne dokumenty
 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".
 
Inne ważne informacje
 
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
 
Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce "Rybołówstwo".
 
Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach
 
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Tagi:
źródło: