Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji modernizacyjnych, mających na celu modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury oraz usprawnienia i modernizację w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami, w ramach poddziałania 2.3.1, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014
 
Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie może składać:
  • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168, z późn.zm.) lub
  • podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie
- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub
 
  • posiadaczowi gruntów - w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.
W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.
 
W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć jednej operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli ryb.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 51 641 871,47 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

Czytaj dalej na następnej stronie....


Tagi:
źródło: