Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w ramach działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury", o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty będące mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 18 grudnia 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru wynosi 102 270 126 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: