Wnioski o pomoc na "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Zapraszamy przedsiębiorstwa z sektora akwakultury do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z akwakulturą. Jest to pomoc objęta działaniem 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" finansowanym z budżetu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Wnioski o takie wsparcie można składać do 8 czerwca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Na pomoc przeznaczono 50 milionów złotych.

Wnioski o pomoc na
Warunki uzyskania pomocy:
 
Pomoc na realizację operacji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się na:
 
1) inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną, lub
 
2) różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. Wsparcia na rozwój działalności uzupełniającej udziela się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, jeżeli ta działalność uzupełniająca wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury i obejmuje turystykę wędkarską, usługi środowiskowe dotyczące akwakultury lub działania edukacyjne dotyczące akwakultury.
 
Pomoc na realizację operacji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się:
 
1) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub
 
2) podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie
 
– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb.
 
Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: