Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014  na realizację operacji polegających na inwestycji w sprzęt zabezpieczający narzędzia i połowy przed ssakami i ptakami chronionymi na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG lub dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE , pod warunkiem, że nie narusza to selektywności narzędzi połowowych i że wprowadzono wszystkie odpowiednie środki pozwalające zapobiec fizycznym szkodom wśród drapieżników.

Powyższa pomoc przyznawana jest na rzecz tego samego rodzaju sprzętu dla tego samego statku rybackiego Unii, tylko raz w trakcie realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji w ramach powyższego działania mogą składać armatorzy statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 15 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 1 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów:

1) operacja obejmująca inwestycje w sprzęt ograniczający oddziaływanie narzędzi połowowych na środowisko oraz zakup lub wymianę narzędzi i urządzeń połowowych używanych ze statków rybackich wykonujących rybołówstwo komercyjne o długości całkowitej:

a) poniżej 12 m – 5 pkt,
b) od 12 m do 18,5 m – 3 pkt,
c) powyżej 18,5 m – 1 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne wzory dokumentów znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i ministra właściwego ds. rybołówstwa: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!