Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Informacja dotycząca dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny


Agencja Rynku Rolnego informuje, że KE podjęła decyzję o uruchomieniu mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny od dnia 1 lutego 2011 r. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję.


Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć:


1)     dwa egzemplarze umowy (wg wzoru ARR), jednostronnie podpisane przez Przedsiębiorcę,


2) oświadczenie Przedsiębiorcy, że w dniu złożenia wniosku jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym na terenie UE dla celów podatku VAT,


3)     dowód złożenia zabezpieczenia,


4)     oświadczenie, że dokument potwierdzający formę prawną i zakres prowadzonej działalności przedsiębiorcy, złożony w ARR w celu rejestracji/aktualizacji w CRP jest aktualny w dniu złożenia wniosku – dotyczy przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie Polski. Jeżeli dane zawarte w ww. dokumencie od momentu jego złożenia uległy zmianie, należy wraz z wnioskiem złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (dokument wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) lub inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ kraju w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


5)     umowę pomiędzy Przedsiębiorcą a chłodnią świadczącą usługi przechowalnicze w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny lub w przypadku, gdy Przedsiębiorca jest posiadaczem chłodni, dokument potwierdzający tytuł prawny do chłodni np. kserokopię odpisu z Księgi Wieczystej wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Przedsiębiorcę lub kopię umowy dzierżawy chłodni poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Przedsiębiorcę.


Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć tylko jednego produktu i powinien zawierać:


1)     nazwę lub imię i nazwisko Przedsiębiorcy,

2)     adres Przedsiębiorcy,

3)     nr NIP,

4)     nr CRP,

5)     deklarowaną ilość wieprzowiny do przechowywania w kg,

6)     nazwę i kod CN produktu,

7)     deklarowany okres przechowywania w dniach,

8)     wysokość stawki dopłaty za okres przechowywania w €/t,

9)     deklarację Przedsiębiorcy, czy będzie korzystał z zaliczkowej dopłaty.


Warunkiem przystąpienia do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny jest:


1)     rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR,


2)      złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca.


Zabezpieczenie powinno być złożone w PLN w formie:


1)     depozytu gotówkowego na rachunek bankowy ARR nr:

16 1010 1010 0088 1714 9220 0000


lub


2)     bezwarunkowej gwarancji uznanej przez ARR instytucji finansowej.


Termin ważności gwarancji powinien być o 90 dni dłuższy od maksymalnego terminu zakończenia realizacji umowy.


Maksymalny termin realizacji umowy powinien uwzględniać:


a)     7-dniowy termin na zawarcie umowy, liczony od daty złożenia wniosku,

b)     28-dniowy okres na wprowadzenie wieprzowiny do chłodni,

c)      wnioskowany okres przechowywania,

d)     3-miesięczny okres na złożenie dokumentów w celu rozliczenia umowy,

e)     120-dniowy okres na rozliczenie umowy.


Przy przeliczeniu kwoty zabezpieczenia z € na walutę krajową należy stosować ostatni kurs wyznaczony przez EBC w miesiącu poprzedzającym:


1)     dzień złożenia zabezpieczenia – dla zabezpieczeń jednorazowych składanych do danego wniosku,


2)     dzień złożenia wniosku – dla zabezpieczeń blokowych składanych dla wielu wniosków.


Szczegółowe informacje na temat składania zabezpieczeń znajdują się na stronie internetowej ARR w dziale „Finanse”.


Wymagane zabezpieczenie, najpóźniej w dniu złożenia wniosku, musi być:


1)     w przypadku depozytu gotówkowego – dostępne na rachunku bankowym Agencji,


2)     w przypadku gwarancji uznanej przez ARR instytucji finansowej – złożone w Agencji i skuteczne, tj. prawidłowe pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.


Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:

  • 10 ton dla produktów bez kości,
  • 15 ton dla pozostałych produktów.

Dopłatami do prywatnego przechowywania objęte jest mięso dobrej jakości handlowej (zarówno półtusze, jak i poszczególne elementy), spełniające m.in. następujące wymogi:


1)      pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniających wymagania sanitarno- weterynaryjne określone w przepisach UE, tj. zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004,


2)      pochodzące od zwierząt:

a)           których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE,

b)           ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni,


3)      pochodzące z tusz wieprzowych sklasyfikowanych zgodnie z EUROP.


Szczegółowe wymagania określone będą w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.


Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do:


1)     dostarczenia do chłodni oraz przechowywania na własny koszt i ryzyko wieprzowiny spełniającej określone wymagania, w ilości objętej umową, przez okres określony w umowie w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości wieprzowiny przez cały okres przechowywania,


2)     nieprzetwarzania przechowywanej wieprzowiny podczas okresu przechowywania,


3)     niewymieniania wieprzowiny na inną,


4)     nieprzenoszenia wieprzowiny do innej chłodni,


5)     zapewnienia łatwej identyfikacji przechowywanej wieprzowiny poprzez  odpowiednie oznakowanie opakowań i/lub palet.


Kategorie produktów, nazwy produktów oraz stawki dopłat za poszczególne okresy przechowywania  znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.


Szczegółowe warunki oraz tryb postępowania określone zostaną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny” i zamieszczone na stronie internetowej ARR niezwłocznie po opublikowaniu przez KE stosownego rozporządzenia.

 

Źródło:http://www.arr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!