Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Promocja żywności

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, iż w dniu 17.12. 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.), która Art. 4 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799).


Zmiana polega na dodaniu w art. 6 po ust. 3 ust. 3a w brzmieniu:

„ W przypadku, o którym mowa w ust. 3, deklaracje określone w ust. 1 pkt 2 lit. a składa się, jeżeli suma zobowiązań na rzecz danego funduszu promocji za dany kwartał i kolejne kwartały przekracza pięciokrotnie wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji".

Powyższe oznacza, iż podmioty określone w art. 3 ust.3 ww. ustawy nie mają obowiązku składania kwartalnych deklaracji wykazujących wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji w sytuacji, gdy wysokość zobowiązania za dany kwartał i kolejne kwartały nie przekroczy pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. kwoty 44 PLN. Obowiązek złożenia takiej deklaracji powstanie dopiero w kwartale, w którym zostanie osiągnięta ww. kwota, z uwzględnieniem zasady, iż mają to być deklaracje za poszczególne kwartały a nie jedna tzw. zbiorcza deklaracja. Powyższa zmiana ustawy oznacza również, iż podmioty, o których była mowa wcześniej nie są obowiązane do składania tzw. deklaracji zerowych.


Dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

W dniu 29 grudnia 2009 r. Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mleka przeznaczyła w planie finansowym FPM na rok 2010 kwotę 3 000 000,00 PLN na dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

Dofinansowanie dotyczy roku szkolnego 2009/2010 (tj. do końca czerwca 2010) i objęte nim są przedszkola i gimnazja w wysokości 0,84 zł/l.

Ceny maksymalne mleka i przetworów mlecznych dofinansowane z Funduszu Promocji Mleka w roku 2010 wynoszą:


W opakowaniach o poj. większej niż 0,25 l W opakowaniach o poj. nie mniejszej niż 0,23 l i nie większej niż 0,25 l W opakowaniach o poj. mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l W opakowaniach o poj. mniejszej niż 0,20 l
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej 0,24 1,12 1,15 -
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi - 2,00 2,20 -
Jogurt z mleka o zawartości co najmniej 1 % tłuszczu bez dodatków smakowych lub z dodatkami smakowymi
2,36 2,36 2,35 2,36
Rodzaj Cena Funduszu
Twarogi i twarożki o zawartości, co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 3,14 PLN/kg
Sery topione o zawartości, co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 4,11 PLN/kg
Sery inne niż topione, o zawartości, co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 3,07 PLN/kgW najbliższym czasie ARR opublikuje warunki udzielania dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków Funduszu Promocji Mleka.

 


 

Pierwsze posiedzenie Komisji Zarządzających Funduszami Promocji

W dn. 30 listopada 2009 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Zarządzających Funduszami Promocji. Pan Artur Ławniczak Podsekretarz Stanu w MRiRW wręczył kandydatom zgłoszonym przez organizacje branżowe akty powołania na członka poszczególnych Komisji Zarządzających. Następnie wszystkie Komisje uchwaliły regulaminy pracy i dokonały wyboru swoich przewodniczących.

W toku dalszych uzgodnień wszystkie Komisje opracowały i przyjęły zasady gospodarowania środkami Funduszy oraz plany finansowe na rok 2010. 

 

Tryb zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposób ich wyboru

W dniu 25 września 2009 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru.

Dodatkowych informacji dotyczących tworzenia Komisji Zarządzających udziela Departament Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

 


 

Rozliczanie podatku VAT przy naliczaniu, pobieraniu i przekazywaniu wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych


W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne w sytuacji, gdy nabywca będący podatnikiem od towarów i usług dokonuje zapłaty za należność na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego uprzejmie informuję, że ARR za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Finansów o opinię w sprawie.

Zgodnie z uzyskaną opinią:
Dokonanie przez nabywcę produktów rolnych (zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług) zapłaty należności na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, pomniejszonej o kwotę należności za towary i usługi dostarczone przez niego rolnikowi ryczałtowemu oraz o potrącenia, które wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), nie ma wpływu na korzystanie przez tego podatnika z prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne.

Ponieważ potrącenia na fundusze promocji wynikają z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), pobrane kwoty stanowią należności, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Oznacza to, że o ile nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego spełni pozostałe warunki, o których mowa w art. 116 ww. ustawy (m.in. dot. wystawienia faktury VAT RR, dokonania zapłaty należności za produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w terminie 14 dni lub w terminie zgodnym z zawartą umową określającą dłuższy termin płatności), będzie przysługiwało mu prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Powyższe stanowisko nie jest interpretacją przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Jeżeli zainteresowane podmioty będą miały wątpliwości w kwestii stosowania przepisów prawa podatkowego, mają one prawo wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b ustawy— Ordynacja podatkowa.

Zasady udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach szczegółowo określają przepisy art. l4b - 14p ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Minister Finansów, na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770, z późn. zm.), upoważnił dyrektorów określonych izb skarbowych do wydawania w jego imieniu indywidualnych interpretacji.

 


 

Stosowanie zaokrągleń przy naliczaniu, pobieraniu i przekazywaniu wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych


Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), wskazuje w art. 3 ust. 4 i ust. 5, iż wpłaty na fundusze promocji są:

 • naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów zobowiązanych do naliczenia, pobrania i przekazania wpłat na poszczególne fundusze promocji; lub
 • naliczane i przekazywane bezpośrednio przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
  • wytwarzają owoce i warzywa,
  • prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich
  • prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

Następnie podmioty zobowiązane do naliczania i pobierania wpłat w cyklach kwartalnych są zobowiązane do:

 • złożenia do Prezesa Agencji Rynku Rolnego deklaracji, gdzie wykazywana jest m.in. wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji;
 • dokonania wpłaty na rachunek bankowy danego funduszu promocji w kwocie wskazanej w deklaracji.


Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych wskazuje, iż do wpłat i podmiotów zobligowanych do stosowania przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy działu III i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Ustawa ta przewiduje zasadę zaokrąglania, mającą zastosowanie do wszystkich opłat i należności, która została uregulowana w przepisie art. 63 § 1.


Przepis ten stanowi, iż podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jednocześnie należy wskazać, iż § 2 tego przepisu wyłącza zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków tylko w odniesieniu do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych oraz ustawy Ordynacja podatkowa należy wskazać, iż wpłaty na fundusze promocji naliczane i pobierane od dostawców towarów powinny być zaokrąglane do pełnych złotych, zgodnie z przepisem art. 63 § 1. Zasadę zaokrąglania należy również stosować przy samodzielnym naliczaniu wpłat na fundusze promocji przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 6) lit b) i pkt. 8) lit b) i c).

Prawidłowo przeprowadzone zaokrąglenie wpłat na fundusze promocji na etapie naliczenia wpłaty pozwoli na uzyskanie kwoty zobowiązania wyrażonej w pełnych złotych, która powinna być zawarta na deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych.

 


 

Naliczenie wpłat na fundusze od towarów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia


W art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz.U. Nr 97, poz 799) ustawodawca przewidział zwolnienie z wpłat na fundusze promocji od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów o VAT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535. z późn. zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Istotą więc wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jeżeli nie została dokonana na rzecz danego przedmiotu czynności, która byłaby uznana za dostawę towarów, to wówczas u podmiotu tego nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Drugim niezbędnym elementem dostawy jest aby nabyte towary były przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki towaru.

Spełnienie powyższych dwóch warunków jest warunkiem koniecznym uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Nie są one jednakże warunkami wyłącznymi. Ustawa, powtarzając w tym zakresie regulacje prawa wspólnotowego, konstruuje wiele dodatkowych warunków o różnym charakterze, które wpływają na możliwość uznania czynności, będącej nabyciem prawa do rozporządzania towarami, które są następnie przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego, za wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów.

Z przepisu art. 3 ust. 6 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, należy wskazać iż wpłat nie pobiera się od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zgodnie z powyżej przedstawioną definicją dalsze zbycie towaru przez podmiot krajowy będący właścicielem towarów na terenie kraju nie jest już wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co oznacza iż nie powinien korzystać ze zwolnienia.

 


 

Uruchamianie środków funduszy promocji


Każdy z funduszy promocji produktów rolno – spożywczych, który został utworzony ustawą z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799) będzie zarządzany przez odrębną komisję zarządzającą. Każda z komisji zarządzających będzie autonomicznie podejmować decyzje o zadaniach planowanych do realizacji i finansowania/współfinansowania ze środków danego funduszu promocji. Podstawowymi zadaniami komisji zarządzających jest:

 • reprezentowanie interesów branż w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
 • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu określających w szczególności szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów promocyjnych i informacyjnych;
 • ustalanie planu finansowego danego funduszu w zakresie realizacji celów o których mowa w art. 2 ustawy;
 • sporządzanie sprawozdania rzeczowego danego funduszu.


Członkowie komisji zarządzających do poszczególnych funduszy promocji zostaną powołani zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rynków rolnych, które określi tryb zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających oraz sposób ich wyboru (projekt rozporządzenia, który został skierowany do konsultacji społecznych jest dostępny na stronie http://www.minrol.gov.pl).

Podstawowymi dokumentami dla funkcjonowania każdego z funduszy promocji są zasady gospodarowania oraz plan finansowy, które są ustalane przez komisje zarządzające. W zasadach gospodarowania środkami danego funduszu promocji określa się:

 • sposób sporządzania planu finansowego;
 • wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w planie finansowym tego funduszu, wyrażoną procentowo.


Plan finansowy danego funduszu zawiera informacje o:

 • stanie tego funduszu na początek i na koniec roku, obejmującym środki finansowe, należności i zobowiązania,
 • dochodach;
 • zadaniach realizowanych w danym roku finansowym;
 • maksymalnej kwocie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

Plan finansowy funduszu promocji ustalany jest na rok kalendarzowy, lecz nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego.

Mając na względzie wymagania określone w ustawie z 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych każda z komisji zarządzających, aby było możliwe realizowanie zadań z danego funduszu, po powołaniu członków i ukonstytuowaniu się powinna:

  1. sporządzić i uchwalić regulamin danej komisji, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 5;

  2. sporządzić i uchwalić zasady gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu, gdzie m.in. określony zostanie sposób tworzenia planu finansowego;

  3. sporządzić i uchwalić do 30 listopada plan finansowy funduszu na rok kolejny. (Jeżeli w danym funduszu promocji istnieje potrzeba ustalenia planu finansowego na rok 2009 powinien zostać uchwalony do 1 października 2009r.)


Nieuchwalenie planu finansowego dla danego funduszu promocji w terminie wynikającym z ustawy będzie skutkować brakiem możliwości realizacji jakichkolwiek działań finansowanych/współfinansowanych przez dany fundusz.


Źródło:http://www.arr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!