| Autor: redakcja1

Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł

Zwiększające zapotrzebowanie na energię wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz troska o środowisko, powodują wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł
Odnawialne źródła energii (OZE), w ostatnich latach, są coraz częściej wykorzystywane stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Główną przyczyną ich rosnącej popularności jest fakt, iż mogą być one traktowane jako niewyczerpalne, a także zdecydowanie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego od tradycyjnych, przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Pozyskanie energii ze źródeł tradycyjnych jest uważane za jedną z przyczyn niepokojących zmian klimatu, a ich globalne zasoby stale maleją.
 
W obrębie ostatnich 14 lat notuje się stały wzrost ilości energii otrzymanej ze źródeł odnawialnych z 4,3 Mtoe w 2004 r. do 9 Mtoe w 2017 r. W strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych według rodzajów nośników w kraju dominowały biopaliwa stałe - 68,1%, a w dalszej kolejności: energia wiatru - 14,2%, biopaliwa ciekłe - 10,1%, biogaz - 3,1% oraz energia wody - 2,4%.
 
Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto jest elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym Polski, dla której ustanowiono w tym obrębie cel na poziomie 15% do osiągnięcia w 2020 r. Ponadto, zakłada się, że udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu będzie wynosił do 2020 r. co najmniej 10% zużycia energii w transporcie.
 
W 2017 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 10,9%, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,4 p. proc., a zwyżka w porównaniu do 2004 r. o 4,0 p. proc.
 
Według danych Eurostatu, udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w krajach Unii Europejskiej 17,5%. Najwyższy poziom wskaźnika obserwowano w Szwecji - 54,5%, Finlandii - 41%, na Łotwie - 39% oraz w Danii - 35,8%, a najniższy – w Luksemburgu - 6,4%, Holandii - 6,6% oraz na Malcie - 7,2%. Wśród krajów unijnych Polska ulokowała się na 21 pozycji.
 
Zwiększenie się liczby pojazdów samochodowych oraz rozwój sektora transportu przyczynia się do wzrostu popytu na energię, w tym na ropę naftową. Generuje to problemy związane z nasilaniem się zanieczyszczeń środowiska naturalnego i wyczerpywaniem zasobów ropy naftowej, a także stwarza konieczność zwiększenia wykorzystania w transporcie paliw alternatywnych m.in. biopaliw ciekłych. W latach 2004–2011 notowano stały wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zużyciu paliw w transporcie, przy czym najwyższy poziom - 6,8% został osiągnięty w 2011 r. W następnych latach udział zmalał z 6,5% w 2012 r. do 4,2% w 2017 r. Produkcja biopaliw ciekłych dla transportu zwiększyła się z 13,4 tys. toe w 2004 r. do 917,7 tys. toe w 2017 r.
 
W strukturze otrzymania energii z biopaliw ciekłych dominującą pozycję od 2004 r. zajmował biodiesel, który w 2017 r. stanowił 86,4% ogólnej produkcji energii z biopaliw ciekłych, pozostała część przypadała na bioetanol - 13,4% oraz inne biopaliwa - 0,2%. Jak wynika z danych Eurostatu, udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w krajach Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 7,4%. Najwyższy udział osiągnęła Szwecja - 32,1% oraz Finlandia - 18,8%, a najniższy – Estonia - 0,4%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!