| Autor: redakcja1

Dodatkowe 63 mln euro dla przetwórców

W okresie od 1 do 31 grudnia 2015r. trwał nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. Początkowo przeznaczono na te działania 103 mln euro, ale po nowelizacji rozporządzenia MRiRW łączna pula środków na taką pomoc została zwiększona do 166 mln euro.

Dodatkowe 63 mln euro dla przetwórców
W związku z tym, dla przetwórców z województwa mazowieckiego zamiast 16 mln euro przeznaczono 27 mln euro, natomiast dla pozostałych województw limit zwiększono z 87 mln euro do 139 mln euro.
 
Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014_2020 (Dz. U. poz. 1581 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1191).
  • Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w województwie mazowieckim - otwórz
  • Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w pozostałych województwach - otwórz
Publikacja informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni, w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.
 
Wykaz "Kolejność przysługiwania pomocy w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” obejmuje tylko te wnioski, którym przyznano 6.5 i więcej punktów. Pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku oraz dostępności środków zależnej od kursu euro.
 
Kurs wymiany złotego do euro, opierając się na przepisach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.8.2014, str. 18), ustalany będzie na podstawie wyznaczanego przez Europejski Bank Centralny kursu euro, obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym publikowana bądź aktualizowana jest informacja o kolejności przyznawania pomocy pomniejszony o 3% ze względu na oczekiwane obniżenie się kursu w latach następnych. Biorąc pod uwagę kurs euro z dnia 29 września 2016 r. pomniejszony o 3% (4,1773) aktualnie dostępny limit środków obejmuje szacunkowo na liście mazowieckiej pierwszych 44 pozycji, a na liście dotyczącej kolejności w pozostałych województwach łącznie, pierwszych 231 pozycji.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!