Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Rolnicy złożyli 272 wnioski na kwotę 11,6 mln zł

10 marca br. zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN". W tym naborze rolnicy złożyli w ARiMR 272 takie wnioski, w których ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości 11,6 mln zł.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Rolnicy złożyli 272 wnioski na kwotę 11,6 mln zł

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy byli rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, które mają na celu  ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska. Ponadto, aby skorzystać z pomocy, rolnik musiał prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:
a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.


Generalnie wsparcie było przyznawane na dwa rodzaje inwestycji. Po pierwsze, na inwestycje związane z  dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:

  • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
  • pasz soczystych.

Drugi rodzaj inwestycji, na jaki można było otrzymać dofinansowanie, polegał na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.
 

Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie i dokumencie tożsamości (kopia), złożonych wraz z tym wnioskiem. Punkty będą przyznawane za liczbę zwierząt w gospodarstwie (max. 5 pkt), udział kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje związane z przechowywaniem na obszarach OSN nawozów naturalnych lub pasz soczystych w całości kosztów kwalifikowanych operacji (max. 5 pkt). Na dodatkowe 2 punkty będą mogli liczyć młodzi rolnicy. Minimalna liczba punktów, które kwalifikują rolnika do przyznanie pomocy, wynosi 3. 

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.Tagi:
źródło: