azot i strony powiązane

 • 2021-02-01

  Jak ograniczyć wymywanie azotu i wydłużyć jego działanie?

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Zagwarantowanie roślinom optymalnej ilości azotu w krytycznych okresach ich wzrostu jest priorytetem producentów rolnych.

 • 2020-04-13

  Bilanse azotu i fosforu

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Bilans azotu i fosforu brutto oznacza różnicę między całkowitą ilością azotu/fosforu wnoszoną na pola uprawne, a ich ilością wynoszoną z pól rozumianych jako całość użytków rolnych. Saldo bilansu azotu brutto zawiera, oprócz emisji jego związków do gleby i wody, także „straty” gazowe w postaci amoniaku i tlenku azotu, powstające podczas produkcji zwierzęcej, w tym...

 • 2020-03-17

  Efektywne nawożenie kukurydzy

  Kukurydza

  Najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr – potencjał plonotwórczy kukurydzy jest zdecydowanie wyższy od możliwości plonotwórczych typowych zbóż. Przy starannej agrotechnice w warunkach klimatycznych naszego kraju można uzyskać plon ziarna przekraczający 15t/ha.

 • 2019-05-03

  Sprawdź, kto musi sporządzić plan nawożenia azotem

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  W tym roku po raz pierwszy część rolników sporządza plany nawożenia azotem. Aby pomóc im w przygotowaniu dokumentów biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniają informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich.

 • 2018-12-08

  Zużycie nawozów mineralnych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Zużycie wieloskładnikowych nawozów mineralnych (NPK) zawierających azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny wyniosło w sezonie 2016/2017 2,0 mln ton i zwiększyło się w odniesieniu do roku poprzedniego o 0,2 mln ton.

 • 2018-05-04

  Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. m.in. nakazała krajom członkowskim wyznaczenie terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych lub objęcie całego kraju programem działań. Polska dopiero w 2017 podjęła decyzję o wprowadzeniu programu działań na terenie całego kraju (99,8% zlewisko wód Bałtyku).

 • 2018-03-20

  Stosowanie nawozów naturalnych

  Przepisy i regulacje

  W miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy (art. 102 — 112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

 • 2018-02-05

  WWF Polska i Centrum Doradztwa Rolniczego razem dla ochrony Morza Bałtyckiego!

  Maszyny rolnicze

  Fundacja WWF Polska pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowała cykl warsztatów poświęconych rolnictwu przyjaznemu środowisku Morza Bałtyckiego. Podczas spotkań w Brwinowie, Krakowie, Radomiu i Poznaniu udało się przeszkolić ponad 160 doradców rolniczych, którzy przekażą wiedzę rolnikom ze swoich okręgów.

 • 2018-01-15

  Minister rozważa wydłużenie terminów stosowania nawozów

  Przepisy i regulacje

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował wprowadzenie regulacji umożliwiających późniejsze stosowanie nawozów w terminach innych niż terminy wskazane w załączniku do rozporządzenia.

 • 2017-12-08

  Co dalej z OSN-ami?

  Przepisy i regulacje

  20 lipca br. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne. Cześć zapisów tej ustawy (art.102-112) odnosi się do ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Regulacje te zostały wprowadzone w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazującym na niewypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy...

 • 2017-11-23

  Przebarwienia liści zbóż ozimych i rzepaku – jaka może być tego przyczyna?

  Zboża

  Na wielu plantacjach zbóż ozimych i rzepaku w bieżącym roku na ternie gminy Duszniki zauważa się przebarwienia liści.

 • 2017-11-03

  Obornik jako jeden z najlepszych nawozów

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Obornik to nawóz organiczny. Każde gospodarstwo posiadające zwierzęta gospodarskie jest posiadaczem tego jakże cennego nawozu. Obornik bowiem powstaje na bazie odchodów zwierzęcych i ściółki. Od wielu lat jego wykorzystanie w rolnictwie jest bardzo duże, a od kilku lat pojawia się też w uprawach amatorskich na ogródkach działkowych.

 • 2017-08-22

  Zmniejszą koszty i zadbają o środowisko

  Z kraju

  W województwie pomorskim powstanie sieć 80 wzorcowych gospodarstw rolnych w ramach projektu Biobalt. Skorzystają na tym i rolnicy, i środowisko naturalne. Właśnie rozpoczęło się pobieranie prób glebowych.

 • 2017-06-30

  Odpady dla zdrowia i urody

  Szkoły, Uczelnie Wyższe i Jednostki Badawcze

  Każdego roku polskie zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną wytwarzają 100 tys. litrów wody sokowej. Z kolei efektem ubocznym produkcji biodiesla jest 100-150 tys. ton gliceryny. Naukowcy z SGGW wpadli na pomysł jak te odpady zagospodarować. Opracowali metodę, za pomocą której z produktów tych można otrzymać wartościowe substancje przydatne w produkcji żywności, kosmetyków,...

 • 2017-06-07

  Uwagi KRIR do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne

  Z życia instytucji

  W dniu 6 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przesłała uwagi do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne. Zaproponowane przepisy, szczególne związane z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej będą miały istotny wpływ na konkurencyjność polskich rolników. Nowy program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, według szacunków projektodawców...