| Autor: redakcja12

Problemy producentów drobiu

Na obszarach występowania ptasiej grypy ceny za drób były zdecydowanie niższe i doprowadziły do trudnych sytuacji finansowych właścicieli gospodarstw. Ptasie fermy znajdujące się w wyznaczonych chorobą regionach, po dniu 28 lutego 2017 roku nie miały szansy na ubieganie się o rekompensaty ze względu na zbyt krótki czas składania wniosków.

Problemy producentów drobiu
WIR zwróciła się do Ministra Rolnictwa o przyznanie zwiększonej puli możliwych środków pieniężnych w ramach wsparcia producentów drobiu dotkniętych skutkami pojawienia się wirusa ptasiej grypy. W złożonym piśmie, WIR zwrócił uwagę na ewentualne pozyskanie przez Polski kraj wsparcia finansowego ze środków unijnych, w celu niwelowania poważnych skutków wirusa ptasiej grypy. Dotychczasowe odszkodowania, które otrzymali poszkodowani hodowcy, niestety, ale nie wystarczają na pokrycie sporych kosztów w wyniku zjadliwych ognisk ptasiej grypy.
 
Pomoc dla producentów rolnych prowadzących w 2016 roku gospodarstw, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jest przyznawana w drodze decyzji udzielanej na wniosek producenta rolnego, złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tegoż producenta.
 

Pomoc nie przysługuje producentowi rolnemu, którego gospodarstwo:

- zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy;
- jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, i gospodarstwo to nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, lecz w stosunku do którego powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie drobiu lud poddanie go ubojowi;
- jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, i w stosunku do którego powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: