| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny drobiem

W 2018 r. odnotowano dalszy, dynamiczny wzrost eksportu drobiu z Polski.

Polski handel zagraniczny drobiem
Sprzedaż zagraniczna żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych osiągnęła blisko 1,6 mln ton względem 1,4 mln ton w roku 2017. Zwiększenie się kontyngentu odnotowano zarówno w eksporcie na rynek UE, jak i do krajów pozaunijnych. Na rynku unijnym w całym 2018 r. sprzedano 1,2 mln ton drobiu, a więc więcej o 10% niż przed rokiem, podczas gdy poza UE wysłano 0,4 mln ton, tj. wzrost o 19%. Zwyżka sprzedaży do krajów UE wynikała z większej możliwości lokowania krajowych produktów drobiowych na rynku wspólnotowym w wyniku wprowadzenia zakazu importu drobiu z Brazylii na teren UE. Jednocześnie duży wzrost kontyngentu sprzedaży do krajów trzecich był wynikiem stopniowego przywracania relacji handlowych z krajami do których eksport został ograniczony z uwagi na wirusa grypy ptaków w 2017 r.
 
Spośród krajów trzecich największy wolumen sprzedaży mięsa drobiowego zaobserwowano na Ukrainę - 97 tys. ton, do Hongkongu - 45 tys. ton oraz Wietnamu i RPA - po 22 tys. ton. Na rynku UE głównym kierunkiem wysyłki mięsa drobiowego w 2018 r. były Niemcy - 215 tys. ton, Wielka Brytania - 109 tys. ton, Holandia - 97 tys. ton i Francja - 87 tys. ton.
 
W 2019 r. tempo zwyżki wywozu produktów drobiowych może wynieść 8% i będzie determinowane utrzymaniem przewagi cenowej polskiego asortymentu na rynku UE oraz rozwojem stosunków biznesowych z partnerami pozaunijnymi. Czynnikiem ograniczającym dynamikę wzrostu eksportu na rynek unijny w 2019 r. może być zwiększająca się konkurencja cenowa ze strony producentów brazylijskich i ukraińskich. Jednocześnie prognozy wolniejszego niż w 2018 r. tempa zwyżki wywozu uwzględniają brak ostatecznego kształtu porozumień handlowych w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, co może skutkować obniżką dynamiki eksportu do tego kraju. Sytuacja taka dotyczyłaby w największym stopniu dominującego w sprzedaży w 2018 r. mięsa kurzego - 80% wolumenu, a w mniejszym stopniu mięsa indyczego - 19% i mięsa z kaczek - 1%.
 
W 2018 r. import produktów drobiowych do Polski wzrósł w porównaniu z rokiem 2017 o blisko 8% do 166 tys. ton. Do zwyżki kontyngentu przywozu w największym stopniu przyczynił się blisko 28% przyrost importu mięsa drobiowego. Szacuje się, że w 2019 r. przywóz żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych będzie podobny do notowanego w roku 2018 i podobnie jak w latach poprzednich będzie stanowił uzupełnienie oferty krajowej.


Tagi:
źródło: