| Autor: redakcja1

Tanieje mięso drobiowe

Miesięczna cena zbytu tuszki kurcząt w zakładach przemysłu drobiarskiego była w 2017 r. o 7,1% mniejsza niż w roku poprzednim. Cena zbytu indyków zmniejszyła się w skali roku o 0,4%.

Tanieje mięso drobiowe
Udział producenta kurcząt rzeźnych w cenie zbytu tuszki wynosił 59,7% względem 50,4% w 2016 r. Na rynku indyków rzeźnych proporcja ta wynosiła w 2017 r. 60% wobec 61,8% przed rokiem.
 
Cena detaliczna kurczęcia patroszonego w okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. wyniosła 6,98 zł/kg i była o 1% większa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. W październiku ceny w detalu zwiększyły się o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale były o 1,7% mniejsze niż we wrześniu. Wysoka podaż drobiu hamowała dynamikę wzrostu cen detalicznych, będącą efektem antycypowania przez handel większego popytu konsumentów, wynikającego ze zwyżki dochodów ludności.
 
Stosunek cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim pogorszyły się, choć nadal pozostały korzystne. W listopadzie 2017 r. cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 44,3% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była wyższa o 61,9%. Cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE wzrosła w tym czasie o 5%, podczas gdy w Polsce o 17,8%. Spośród obserwowanych państw członkowskich UE, obniżkę cen kurcząt patroszonych notowano jedynie w Holandii.
 
W Czechach, Hiszpanii, Francji, Niemczech i na Węgrzech ceny sprzedaży kurcząt się zwiększyły. Najszybciej w Czechach i w Hiszpanii. Średnio w okresie jedenastu miesięcy 2017 r. cena unijna była o 46,6% większa od ceny polskiej wyrażonej w euro, co zapewniało dużą przewagę konkurencyjną polskim eksporterom.


Tagi:
źródło: