| Autor: redakcja1

Nie dla renty strukturalnej i pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

Wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu wtedy, gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie dla renty strukturalnej i pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie kryteriów zawieszenia rent strukturalnych, resort rolnictwa wyjaśnił, że zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z poźn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z poźn. zm.), wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu wtedy, gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Powyższy warunek obowiązuje od początku wdrażania działania "Renty strukturalne", tj. obowiązywał on beneficjentów rent strukturalnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Zatrudnionym natomiast jest osoba, która nawiązała stosunek pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Praca zarobkowa może być także wykonywana na podstawie innych stosunków prawnych, w szczególności umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia. W przypadku innej pracy zarobkowej, zawieszenie renty strukturalnej następuje w przypadku, gdy taka praca podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
 
Ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 963, z poźn. zm.), obejmują: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe) oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe). Szczegółowe zasady objęcia tymi ubezpieczeniami określone zostały w ww. ustawie.
 
W związku z powyższym, poinformowano, że w przypadkach podjęcia przez beneficjenta renty strukturalnej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, następuje zawieszenie całej kwoty renty strukturalnej. Wyplata zawieszonej renty strukturalnej może zostać wznowiona w przypadku ustania okoliczności powodujących jej zawieszenie, na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały te okoliczności, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wznowienie wypłaty renty strukturalnej (§ 15 ust. 3 ww. rozporządzeń).
 
Z uwagi na fakt, iż warunek dotyczący zawieszenia wypłaty renty strukturalnej, w przypadku podjęcia pracy zarobkowej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, obowiązuje od początku uruchomienia wsparcia w postaci rent strukturalnych, a w 2010 r. został przeprowadzony ostatni nabór wniosków o przyznanie renty strukturalnej, ewentualna próba zmiany przepisów w tym zakresie może wywołać zarzut naruszenia zasady równości, która nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Podniesione może być zatem nierówne traktowanie wszystkich beneficjentów, którym wcześniej na tej podstawie została zawieszona renta strukturalna. W związku z powyższym, MRiRW poinformowało, że nie przewiduje prac mających na celu zmianę przepisów w powyższym zakresie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!