| Autor: redakcja11

Projekt ustawy budżetowej na 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. Jak wskazuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego.

Projekt ustawy budżetowej na 2017 r.

W projekcie budżetu państwa na 2017 r. zaplanowano:

  • dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł,
  • wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

  • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),
  • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),
  • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0 proc.),
  • wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),
  • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

Nominalnie deficyt budżetu państwa wyniesie 59,3 mld zł. W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że  w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach.
 

Projekt budżetu na rok 2017 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB, tj. wynosi 2,9 proc. PKB.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: