| Autor: mikolaj

RPP zaskakuje i tnie stopy procentowe o 0,5%

Wbrew oczekiwaniom ekonomistów, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 50 pkt bazowych. Analitycy spodziewali się obniżki o 25 punktów bazowych. Niższe stopy przełożą się na niższe koszty kredytów i niższe oprocentowanie lokat bankowych.

RPP zaskakuje i tnie stopy procentowe o 0,5%

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt proc. do poziomu:

- stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;

-  stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.

Argumentując swoją decyzję RPP zauważa, że
wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W strefie euro dynamika PKB – mimo nieznacznego przyspieszenia w IV kw. ub.r. – utrzymuje się na niskim poziomie. W Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy pozostaje natomiast wyraźnie wyższy niż w strefie euro, mimo pewnego spowolnienia w IV kw. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących, w tym w Chinach, wzrost PKB utrzymuje się na niskim, jak na te kraje, poziomie, a w Rosji prawdopodobnie obniżył się poniżej zera.

Od ostatniego posiedzenia Rady wzrosły nieco ceny ropy naftowej, jednak ich poziom jest nadal istotnie niższy niż w poprzednich latach. Równocześnie wciąż obniżały się ceny innych surowców, w tym surowców rolnych. Spadek cen surowców w warunkach umiarkowanego tempa wzrostu gospodarczego na świecie przyczynia się do obniżenia dynamiki cen w wielu krajach, w tym pogłębienia deflacji w większości krajów europejskich. Spadek cen surowców oddziałuje jednocześnie w kierunku wyższego wzrostu gospodarczego w krajach będących importerami surowców netto.

Główne banki centralne utrzymują stopy procentowe na historycznie niskim poziomie. Europejski Bank Centralny rozpoczyna zakup obligacji skarbowych, a większość banków centralnych spoza strefy euro złagodziła politykę pieniężną, między innymi poprzez obniżenie stóp procentowych.

W Polsce wzrost gospodarczy w IV kw. 2014 r. spowolnił nieznacznie, pozostając w pobliżu 3 proc. W kierunku utrzymania stabilnego wzrostu oddziałuje dalszy wzrost popytu konsumpcyjnego oraz wciąż wysoka – pomimo pewnego obniżenia – dynamika inwestycji. Towarzyszy temu stabilny wzrost akcji kredytowej i dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia (po wyeliminowaniu wahań sezonowych) wciąż się obniża, co wynika w dużym stopniu ze wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie utrzymuje się niepewność co do perspektyw popytu, co oddziałuje ograniczająco na aktywność gospodarczą w Polsce.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!