| Autor: redakcja1

Ubezpieczenie społeczne rolników na korzystniejszych zasadach

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian.

Ubezpieczenie społeczne rolników na korzystniejszych zasadach
Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury
 
Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia emerytalnego. Nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego, żeby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.
Emerytom, którzy mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej z powodu prowadzenia działalności rolniczej, KRUS podejmie z urzędu wypłatę świadczenia w pełnej wysokości w lipcowych terminach płatności, a w czerwcu dokona wyrównania części uzupełniającej za ten miesiąc.
 
Służba wojskowa wliczana do kwoty emerytury
 
Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed 1 stycznia 1999 r. – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok.
 
Skrócenie okresu umowy dzierżawy dla rolników-rencistów
 
Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na który zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2–3 lata).
 
Rozszerzony katalog ubezpieczonych
 
Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nadal podlegają temu ubezpieczeniu – pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułów:
  • pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych;
  • pobierania stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych;
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej.
Rolnicy lub domownicy, którzy przed wejściem w życie ustawy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników z uwagi na objęcie ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z tych tytułów, mogą złożyć w KRUS wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Dzięki temu możliwe będzie uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia społecznego rolników, który wymagany jest m.in. przy jednoczesnym prowadzeniu działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników-emerytów
 
Od 1 stycznia 2023 r. KRUS może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.
 
Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych
 
Również od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie kierował do Centrów rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na 7-dniowe turnusy regeneracyjne. Cel to poprawa kondycji psychofizycznej i jakości życia opiekunów osób niepełnosprawnych.
 


Tagi:
źródło: