| Autor: redakcja1

Nie należy pozbawiać hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych

Zarząd KRIR w związku z informacjami o możliwości realokacji środków w wys. 92 mln euro z Priorytetu II Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na Priorytet I Zaprzestanie działalności połowowej dla rybaków morskich, wyraził swoje zaniepokojenie wobec planów pozbawienia hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych.

Nie należy pozbawiać hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych
Zwrócono uwagę na cele, na jakie mają być przeznaczone rekompensaty. W Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 zapisano, że rekompensaty wodno-środowiskowe przeznaczone są na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w celu promowania akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Są to zobowiązania wykraczające poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej. Pakiet 1 obejmuje:
  • roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb;
  • wykaszanie nie mniej niż 0,5 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr, co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do dnia 15 września.
Realizując Pakiet 2 Rozszerzony, należy wypełnić co najmniej jeden z poniższych wymogów:
  • produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb;
  • wapnowanie wapnem palonym (tlenkowym) o zawartości nie mniejszej niż 60% CaO w ilości co najmniej 0,5t na hektar powierzchni ogroblowanej stawu;
  • utrzymanie i udostępnienie co najmniej jednej ścieżki edukacyjnej nie krótszej niż 2 tys. metrów bieżących łącznie, na której zlokalizowanych jest co najmniej 5 przystanków edukacyjnych;
  • utrzymanie nie mniej niż 50% powierzchni lustra wody wolnej od porostu roślinności wynurzonej (twardej) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca;
Pakiet 3 NATURA 2000 natomiast zobowiązuje hodowców do wypełniania wymogu położenia stawów na terenach NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: