| Autor: mikolaj

Prezydent podpisał ustawę o rybołówstwie morskim

Ustawa o rybołówstwie morskim ma zastąpić regulacje objęte obowiązującą ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592), która była wielokrotnie nowelizowana.

Prezydent podpisał ustawę o rybołówstwie morskim

Ustawa o rybołówstwie morskim

Nowa ustawa dostosowuje krajowe przepisy w zakresie rybołówstwa do prawa Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do kontroli i nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz zarządzania żywymi zasobami morskimi, w tym przyznawania określonych uprawnień do prowadzenia połowów. Ustawa wykonuje przepisy dziesięciu rozporządzeń unijnych, ponadto będzie regulować te zagadnienia z zakresu prawa unijnego, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jak również określać właściwość organów i tryb postępowania we wskazanych sprawach.

W konsekwencji ustawa reguluje kwestie dotyczące całej wspólnej polityki rybackiej, w sposób kompleksowy porządkuje kwestie dotyczące działalności rybackiej,  wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę działalności rybackiej oraz daje instrumenty do zarządzania sektorem rybackim.

Przepisy wykonujące rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczą: parametrów statków, rejestru statków, ustanawiania środków dotyczących przypadkowych odłowów waleni na łowiskach, wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych, planów w zakresie zasobów dorszy w Morzu Bałtyckim, zapobiegania nielegalnym połowom, systemu kontroli przestrzegania wspólnej polityki rybołówstwa.

Z uwagi na obszerny materiał projekt ustawy podzielony został na działy. Najważniejsze zmiany dotyczą następujących zagadnień  ujętych w przedłożonej ustawie:
- szczegółowych zasad prowadzenia rejestru statków rybackich,
- zarządzania zdolnością połowową,
- przyznawania licencji połowowych,
- zarządzania kwotami połowowymi,
- możliwości rezygnacji z kwot połowowych przez armatorów,
- przepisów regulujących wymiany międzynarodowe kwot połowowych,
- podziału dodatkowych kwot połowowych,
- przepisów dotyczących poważnych naruszeń wspólnej polityki rybackiej oraz systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, a także ich powstrzymywania i eliminowania.


Tagi:
źródło: