| Autor: mikolaj

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Projektowana ustawa zastąpi regulacje zawarte w obowiązującej obecnie ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.).

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim przyjęty przez Radę Ministrów

Ustawa o rybołówstwie morskim

Nowa ustawa w kompleksowy sposób określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.

Celem jej powstania jest zapewnienie ram prawnych dla efektywnego funkcjonowania sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. Należy pamiętać, że wykonywanie rybołówstwa morskiego w przeważającym stopniu regulowane jest przepisami unijnymi, które mogą być wprawdzie stosowane wprost, jednak często wymagają doprecyzowania przez państwo członkowskie. Zachodzi, zatem potrzeba usystematyzowania w jednym akcie prawa krajowego zagadnień ujętych w rozporządzeniach Unii Europejskiej, co ułatwi ich stosowanie. Projektowana ustawa będzie regulować te zagadnienia, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia państwom członkowskim. Określi ona również właściwość organów i tryb postępowania we wskazanych sprawach.


Najistotniejsze zmiany w stosunku do obowiązującej ustawy to:

  • wprowadzenie rozwiązań dotyczących szczegółowych zasad prowadzenia rejestru statków rybackich,
  • rozwiązania w zakresie podziału zdolności połowowej (GT i kW),
  • wprowadzenie obszarowej segmentacji floty rybackiej,
  • rozwiązania umożliwiające zarządzanie kwotami połowowymi przez organizacje producentów,
  • wprowadzenie wieloletnich udziałów połowowych,
  • wprowadzenie możliwości rezygnacji z kwot połowowych przez armatorów,
  • przepisy regulujące wymiany międzynarodowe kwot połowowych,
  • podział dodatkowych kwot połowowych,
  • pomniejszanie kwot połowowych w przypadku ich niewykorzystywania,
  •  wdrożenie przepisów UE dotyczących poważnych naruszeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: