| Autor: mikolaj

Rząd przyjął projekt PO Ryby 2014-2020

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020), przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd przyjął projekt PO Ryby 2014-2020

PO RYBY 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków z UE – alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.


PO Ryby 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. PO RYBY 2014-2020 opracowano na podstawie prawa unijnego.

Projekt PO RYBY 2014-2020 zakłada realizację 42 środków być w podziale na siedem priorytetów:

  • promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
  • wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych);
  • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
  • wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;
  • zintegrowana polityka morska;
  • pomoc techniczna.

W ramach tych priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.


Przyjęcie przez rząd PO Ryby 2014-2020 umożliwi rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską.

 


Tagi:
źródło: