Informacja o egzaminach kwalifikacyjnych w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP w I i II kwartale 2024 r.

Przed rozpoczęciem egzaminu Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek potwierdzić tożsamość kandydatów oraz fakt dokonania opłaty za egzamin. Wymagane jest zatem posiadanie i okazanie Komisji dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz potwierdzenia zapłaty.

Informacja o egzaminach kwalifikacyjnych w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP w I i II kwartale 2024 r.
W I i II kwartale 2024 roku egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców odbędą się w następujących terminach:

I w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP
  • 20 marca 2024 r. w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie),
  •  9 maja 2024 r. w Śremie (woj. wielkopolskie),
  •  24 maja 2024 r. w Somiance (woj. mazowieckie).
II w zakresie klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP
  • 22 maja 2024 roku w Pułtusku (woj. mazowieckie).
Zgłoszenia na egzamin – nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu – należy kierować do wojewódzkich inspektoratów JHARS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów na rzeczoznawców. Zgłoszenie można przesłać drogą elektroniczną e-mailem lub korespondencyjnie. Formularz zgłoszenia jest dostępny na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ijhars w zakładce Co robimy – wzory dokumentów. Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów zostaną przekazane kandydatom pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu na egzamin.

 
Opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2024 r. wynosi 357,77 zł (zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1980).


 
Opłatę należy wnieść na konto Głównego Inspektoratu JHARS w NBP o. Warszawa nr:

85 1010 1010 0063 6322 3100 0000

W opisie transakcji należy wpisać „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wołowych” lub „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wieprzowych” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.
 


Tagi:
źródło: