GIW w sprawie materiałów paszowych

Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych.

GIW w sprawie materiałów paszowych
W zakładach objętych działaniami CBŚP Inspekcja Weterynaryjna pobrała do dziś 352 próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania , a także gotowych pasz zawierających w składzie te materiały. Pobierane próbki są poddawane analizom w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej. Kierunki badań określonow oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we współpracy z PIWet-PIB. Kierunkami tymi są: dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, metale ciężkie, pestycydy. Wyniki badań spływają do GIW sukcesywnie.

Ponadto, w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku, pobierano do badania próby paszy pełnoporcjowej dla indyków IB4, która zawierała w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego przedmiotem prowadzonego postepowania, do badań w kierunku dioksyn. Uzyskany wynik badania wskazywał na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

Z kolei w ramach badań monitoringowych żywności w roku 2021 przebadano łącznie 36 836 próbek.

W kierunku dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), niedioksynopodobnych PCB (ndl-PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) zbadano 163 próbki.

W ramach badań obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w tym pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych w próbach pobranych z mięsa świń, bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt łownych oraz mleka krowiego,  jaj i miodu, przebadano 36 673 próbek, w tym: 676 próbek przebadanych w kierunku pestycydów chloroorganicznych i PCB, 213 próbek przebadanych w kierunku pestycydów fosforoorganicznych oraz 1332 próbek przebadanych w kierunku metali ciężkich. W badaniach tych nie stwierdzono wyników niezgodnych z kryteriami określonymi w badaniach urzędowych.

Wartym podkreślenia jest, że  ramach badań monitoringowych żywności przeprowadzonych w tym roku do 5 października br. także nie odnotowano wyników niezgodnych w zakresie: kongenerów dioksyn i PCB, pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych.


Tagi:
źródło: