| Autor: redakcja1

Ministerstwo Środowiska nie planuje zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych

Mając na względzie rozwiązanie problemu znacznych szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego, związanych z jego nadmierną populacją, resort środowiska podjął już szereg działań zarówno legislacyjnych, jak i praktycznych, przeciwdziałających temu zjawisku.

Ministerstwo Środowiska nie planuje zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych
Przykładem takich działań jest zawarte w dniu 19 lipca 2016 r. porozumienie, pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego „w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego (Castor fiber) na terenach obwodów łowieckich". W wyniku ww. porozumienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), wydawane są derogacje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzeń, zezwalające na eliminacje bobrów w miejscach najbardziej konfliktowych, w których szkody powodowane przez ten gatunek są najbardziej dotkliwe. Ma to na celu zwiększenie skuteczności eliminowania nadmiernej liczby osobników ze środowiska.

Przy tej okazji należy podkreślić, że podczas jakiejkolwiek ingerencji w stan populacji bobra europejskiego musi zostać uwzględniona konieczność zachowania jej we właściwym stanie ochrony — do czego Polska jest zobowiązana na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE. L .1992.206.7)— tzw. Dyrektywy siedliskowej. Jednocześnie w przypadku miejsc newralgicznych podejmuje się próby minimalizowania konfliktów między bobrem a człowiekiem, stosując różnego rodzaju zabezpieczenia np. rowów melioracyjnych, grobli, wałów przeciwpowodziowych przed ich zniszczeniem przez bobry. Zabezpiecza się również cenniejsze drzewa.

Przykładowo w ciągu kilku ostatnich lat Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie podejmowała działania zmierzające do ograniczenia szkód powodowanych przez ten gatunek. W ramach tych działań grodzono wytypowane działki i gospodarstwa rolne, wstawiano rury w tamy bobrowe, prowadzono działania edukacyjne w zakresie możliwości prawnych i technicznych zabezpieczania gospodarstw przed szkodami wyrządzanymi przez bobry, wydawano zezwolenia m.in. na rozbieranie tam, chwytanie i przenoszenie w inne lokalizacje.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: