| Autor: redakcja11

Prawo łowieckie po nowemu

Nowe Prawo Łowieckie reguluje według nowych zasad problem szkód łowieckich. Za szkody łowieckie opowiada Skarb Państwa. Rolnicy, właściciele lub posiadacze gruntów rolnych odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie ,daniele i sarny będą otrzymywali z utworzonego Funduszu Odszkodowawczego.

Prawo łowieckie po nowemu

Dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska, a przychody Funduszu pochodzić będą z:

 • rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
 • z darowizn i zapisów,
 • dotacji z budżetu państwa,
 • innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu. Wojewoda corocznie będzie ustalał wysokość składki, a będzie to iloczyn określonej w rocznym planie liczby zwierząt łownych i zryczałtowanych stawek za zwierzęta łowne:
  • 600 zł. za 1 łosia
  • 350 zł. za 1 jelenia
  • 135 zł. za 1 daniela
  • 105 zł. za 1 sarnę
  • 85 zł. za 1 dzika

Zapewnić, to ma środki na wypłatę odszkodowań, koszty obsługi, a ewentualną dopłatę, jeżeli zabraknie pieniędzy w Funduszu poniesie Skarb Państwa.

Jak wskazuje Wielkopolska Izba Rolnicza, nowością w ustawie jest składanie wniosków o dokonanie oględzin i szacowania szkód do właściwego, z uwagi na miejsce wystąpienia, wojewody, również za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy przekazują je wojewodzie.
 

Oględzin i szacowania dokonuje przedstawiciel wojewody co jest korzystne dla rolników. Unikną oni w ten sposób nieporozumień i niskiego szacowania szkód przez myśliwych, ale skomplikowana procedura zgłaszania szkód może powodować opóźnienia w terminach, nowy system będzie zbiurokratyzowany i droższy, a efektem jego działania mogą być bankructwa kół, przez co może powiększyć się skala szkód łowieckich.
 

W kraju będzie powołanych 380 przedstawicieli wojewodów do spraw szkód tj. 1 osoba na powiat, spowoduje to problemy z terminowym rozpatrywaniem zgłoszonych wniosków o dokonanie oględzin i szacowania. Duże znaczenie będzie miało fachowe przygotowanie szacujących szkody przedstawicieli wojewodów.
 

Koła łowieckie dzisiaj zapobiegają zwiększeniu szkód grodząc uprawy, ustalając dyżury myśliwych lub innych wynajętych pilnujących uprawy, stosują środki odstraszające. Nową ustawę może część kół wykorzystać, by tego nie robić, wychodząc z założenia, że skoro płacimy składkę do Funduszu to nie mamy problemu z zabezpieczeniem upraw, szacowaniem i przez to dodatkowymi wielokrotnie dużymi kosztami, to też może spowodować wzrost szkód.
 

Zdaniem WIR, w ustawie brakuje także gatunków zwierząt powodujących duże straty jak bobry, muflony i wiele gatunków ptaków jak żurawie, kormorany, kruki. Z uwagi na brak rozporządzeń do ustawy Prawo Łowieckie trudno jest jednoznacznie ocenić jakie skutki spowoduje jej wprowadzenie.Tagi:
źródło: