| Autor: redakcja3

Posiedzenie sulęcińskiej rady powietowej

W dniu 19 kwietnia 2012r. w Słońsku, w Sali wiejskiej w Remizie Strażackiej odbyło się posiedzenie Sulęcińskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Wójtem Gminy, dlatego posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Andrzej Matkowski a uczestników powitał oraz obrady prowadził Wójt Gminy Słońsk Janusz Krzyśków.

Posiedzenie sulęcińskiej rady powietowej
W spotkaniu uczestniczyli rolnicy ze Słońska oraz przedstawiciele rolników z sąsiedniej gminy - Krzeszyce.

Zgodnie z porządkiem spotkania, Janusz Krzyśków krótko przedstawił Gminę Słońsk oraz rolnictwo i warunki gospodarowania w tym rejonie. Następnie Wiceprezes LIR Bogusław Pietrow poinformował o bieżącej działalności Lubuskiej Izby Rolniczej, apelował o szacowanie szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania oraz namawiał do tworzenia grup producenckich.

Grzegorz Dłubek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu Wicewojewody Lubuskiego  przedstawił procedury dotyczące szacowania szkód w rolnictwie przez komisje powołane przez wojewodę oraz formy pomocy, o jaką mogą ubiegać się poszkodowani producenci rolni, którzy spełniać będą ustalone warunki do uzyskania pomocy.

Elżbieta Kwaśniewicz, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR zapoznała zebranych z zasadami udzielania i realizacją form pomocy dla poszkodowanych rolników przez Agencję. Druki wniosków oraz oświadczeń składanych do Biur Powiatowych ARiMR będą opracowane najpóźniej do końca kwietnia br. Andrzej Trzop omówił szczegółowo warunki, jakie rolnik musi spełnić aby uzyskać pomoc. Stanisław Bielawski zapoznał z zasadami przeprowadzania kontroli związanych z realizacją programu rolnośrodowiskowego oraz omówił system naliczania sankcji w przypadku niespełnienia wymogów przez rolnika.

Marian Bień, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego ANR przedstawił nowe uregulowania dotyczące nabywania gruntów rolnych Skarbu Państwa, zasady oraz warunki sprzedaży gruntów.

Romuald Gawlik, dyrektor Oddziału Terenowego ARR zapoznał z formami pomocy realizowanymi przez reprezentowaną Agencję.

Jan Rydzanicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zapoznał z wymogami i procedurami związanymi z tworzeniem planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Poinformował o możliwości oraz konieczności uczestnictwa zainteresowanych stron w procesie tworzenia planów oraz o możliwości wnoszenia uwag do planu.

Szkoda, że na spotkanie nie przybył przedstawiciel Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, pomimo wcześniejszego potwierdzenia zaproszenia, ponieważ zarówno delegaci LIR jaki i rolnicy chcieli zapoznać się ze stanem i utrzymaniem melioracji wodnych podstawowych w regionie oraz  planem na 2012r.w zakresie konserwacji i inwestycji. Był to temat jeden z najważniejszych zaplanowanych w porządku obrad (oprócz szkód bobrowych) ze względu na straty i szkody ponoszone przez rolników w związku z zaniedbaniami w zakresie melioracji.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!