Dalsze działania na rynku warzyw

Zgodnie z zapowiedzią ministra Krzysztofa Jurgiela z 7 maja br. prowadzone są dalsze działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku warzyw.

Dalsze działania na rynku warzyw
Zintensyfikowane zostały działania kontrolne przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcje Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izby Skarbowe oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Inspekcję Handlową).
 
Wyniki większości kontroli są prawidłowe, w niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. braku informacji u sprzedawców umożliwiających identyfikację produktów, brak etykiet w języku polskim na opakowaniach warzyw oraz brak informacji dla klienta wskazujących kraj pochodzenia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostały nałożone mandaty karne przez PIORiN i GIJHAR-S.
 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zanotowała przypadek wykrycia organizmu kwarantannowego (Ralstonia solanacearum) w ziemniakach pochodzących z Egiptu. W związku z powyższym zostanie rozpoczęte postępowanie kwarantannowe.
 
Przygotowane zostały ponadto propozycje zmian legislacyjnych, które dotyczą ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o ochronie roślin, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zmiany dotyczą przede wszystkim usprawnień przeprowadzania kontroli przez inspektorów oraz wzmocnienia nadzoru nad produkcją i obrotem na terytorium RP roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe, także w kontekście postulatów zgłaszanych przez organizacje rolnicze.
 
Wprowadzenie odpowiednich do skali stwierdzanych nieprawidłowości sankcji karnych oraz zapewnienie skutecznego nadzoru ma na celu poprawę bezpieczeństwa fitosanitarnego Polski, zabezpieczenie kraju przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych oraz poprawę konkurencyjności polskiej żywności pochodzenia roślinnego. Zapobiegnie także wprowadzaniu na obszar kraju towarów niespełniających wymagań fitosanitarnych z państw trzecich oraz innych państw członkowskich, stanowiących konkurencję dla krajowej produkcji.
 
Przygotowywane są także projekty rozporządzeń:
  1. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
  2. oraz projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, które mają na celu wprowadzenie wymogu przedstawiania informacji o kraju pochodzenia ziemniaków na wszystkich etapach obrotu ziemniakami;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków, który ma na celuwprowadzenie definicji „młodych ziemniaków”, ponieważ obecnie przywożone z zagranicy ziemniaki dojrzałe są opisane w punktach sprzedaży jako ziemniaki młode. Używanie takiej nazwy wprowadza w błąd konsumenta.


Tagi:
źródło: