Ministerstwo i wojewodowie gotowi do pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę i inne zjawiska atmosferyczne

Pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, to temat spotkania z wojewodami, które odbyło się w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi. Spotkanie zorganizowano w ramach prac wyłonionej ze składu Zespołu Zarządzania Kryzysowego Grupy Zadaniowej ds. monitorowania suszy rolniczej i ograniczenia jej negatywnych skutków.

Ministerstwo i wojewodowie gotowi do pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę i inne zjawiska atmosferyczne

- Za uruchamianie takiej pomocy ponosimy odpowiedzialność razem z wojewodami – powiedział otwierając spotkanie minister Krzysztof Jurgiel i podkreślił, że potrzebny jest bezpośredni kontakt z wojewodami, by na bieżąco monitorować sytuację i podejmować decyzje.

Przewodniczy Grupy Zadaniowej, podsekretarz stanu Rafał Romanowski podkreślił  że spotkanie z wojewodami ma za zadnie wypracowanie sposobów koordynacji działań i przekazywania informacji o stratach do działającego w resorcie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Od kilku lat susza jest zjawiskiem występującym w polskim klimacie, ale w tym roku były też gradobicia, burze i deszcze nawale, w skutek których ucierpiało wiele gospodarstw rolnych. Straty są zróżnicowane w zależności do regionu – poinformował wiceminister Romanowski i zaapelował do wojewodów  o szybkie powoływanie komisji do ich szacowania.

Podsekretarz stanu poinformował o przygotowanym w ministerstwie projekcie protokołu szacowania strat, z którego już mogą korzystać komisje. Projekt ten zostanie zinformatyzowany, ujednolicony, tak aby komisje mogły szybciej dokonać oceny. Wzór protokołu będzie  obowiązkowy od 2017 r.

Podczas spotkania przedstawione zostały działania, które mogą być uruchamiane w ramach reagowania na skutki negatywnych zjawisk pogodowych. Rafał Romanowski podkreślił, że  po uzyskaniu danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody zostanie przeanalizowana decyzja o możliwości uruchomiania dodatkowej pomocy w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70% powierzchni upraw rolnych lub 70% powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30% to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30% jest to pomoc udzielana w formie de minimis. Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister rolnictwa nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych ARiMR wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50% dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: