MRiRW chce powołać Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie

W ministerstwie trwają prace zmierzające do powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

MRiRW chce powołać Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Z mocy obowiązującego w Polsce prawa wszystkie organizacje działające w rolnictwie mają zagwarantowane prawo do współdziałania z organami administracji państwowej. W ocenie resortu rolnictwa, wypełnieniem tego prawa byłoby stworzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która stanowiłaby płaszczyznę do dialogu w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także rozwoju obszarów wiejskich.

Celem powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest:

  • stworzenie płaszczyzny do prowadzenia dialogu społecznego uwzględniającego specyfikę funkcjonowania partnerów społecznych i gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań, dialogu prowadzonego dla godzenia interesów rolniczych i środowisk wiejskich oraz dobra publicznego,
  • zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w celu zachowania pokoju społecznego,
  • stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Proponuje się aby Rada była powołana na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej skład wchodziliby przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, posiadających osobowość prawną, które dobrowolnie zadeklarują uczestnictwo w Radzie (poprzez nadesłanie wypełnionej deklaracji), zwanych organizacjami członkowskimi. Każda z organizacji będzie delegowała do prac w Radzie po jednym przedstawicielu - bez możliwości zastępstwa czasowego, szczególnie w przypadku głosowań. Powyższe wykluczałoby możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady wielu osób z danej organizacji, np. na podstawie upoważnień, tym samym zachowana byłaby efektywność i ciągłość działań danej organizacji.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: