Rozmowy o suszy w rolnictwie

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego, odbyło się posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie.

Rozmowy o suszy w rolnictwie
Dotychczas protokoły dotyczące szacowania strat spowodowanych suszą dostarczyło do wojewodów tylko niespełna 700 gmin, na ponad 2 tysiące szacujących straty. W związku z tym przygotowywane są rozwiązania, dzięki którym rolnicy z tych gmin, które dostarczyły podliczone protokoły do wojewody, będą mogli już we wrześniu skorzystać z pomocy suszowej. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie rolników, których straty przekraczają 70 procent.
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie gotowa do przyjmowania wniosków od połowy września.
 
Wojewodowie zostali poproszeni przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego o dostarczenie w przyszłym tygodniu protokołów zbiorczych, bez konieczności protokołów indywidualnych. Na ich podstawie, zostanie podjęta decyzja o wysokości stawki pomocy do hektara dla rolników, którzy mają straty powyżej 30 procent, ale mniej niż 70 procent.
 
Aktualną sytuację związaną z suszą na terenie kraju przedstawił prof. Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Naukowiec podkreślił, że wiele nieporozumień dotyczących strat związanych z suszą wynika z faktu, że niektórzy rolnicy nie dostosowują struktury zasiewów do wymagań glebowych uprawianych roślin. Zmniejsza to odporność roślin na niekorzystne zjawiska atmosferyczne i obniża plonowanie. Powołane zostaną grupy eksperckie, które kompleksowo przeanalizują wszystkie aspekty z tym związane.
 
Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawili działania pomocowe dla rolników i producentów rolnych, których gospodarstwa rolne poniosły starty spowodowane suszą.
 
Do 28 sierpnia br. banki współpracujące z ARiMR udzieliły 1019 kredytów klęskowych. Natomiast do KRUS wpłynęło ponad 170 wniosków o udzielenie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.


Tagi:
źródło: