Polski głos podczas AGRIFISH w Brukseli

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które odbyło się w Brukseli 22-23 marca br.

Polski głos podczas AGRIFISH w Brukseli
ROLNICTWO
 
W agendzie spotkania dominowały sprawy związane z reformą WPR po 2020 r.
Ważnym obszarem dyskusji ministrów rolnictwa UE było przygotowanie Krajowych Planów Strategicznych dla WPR oraz tzw. Nowy Model Wdrażania. Trwające obecnie negocjacje z Parlamentem Europejskim co do kształtu reformy WPR wymagają od Rady pewnych kompromisów wobec wcześniej przyjętych uzgodnień pomiędzy państwami członkowskimi. 
 
– W trwających negocjacjach z Parlamentem nie będziemy popierać tych propozycji Parlamentu, które utrudniać będą przygotowanie i wdrażanie planów strategicznych WPR oraz zwiększą obciążenia dla rolników i administracji krajowych – powiedział minister Grzegorz Puda.

Francja przygotowała na posiedzenie Rady dokument, poparty przez  wiele państw, w tym Polskę, w którym  zwróciła uwagę na konieczność uproszczenia wspólnej polityki rolnej.
 
– Doceniamy zalecenia Komisji dotyczące przygotowania Krajowych Planów Strategicznych. Traktujemy je kierunkowo, a nie jako zobowiązanie. Zalecenia będą pomocne przy określaniu kierunku zmian, które będą wspierać interwencje planów strategicznych. Nie mogą one natomiast przesądzać o celach – cele określą same państwa uwzględniając własne uwarunkowania, możliwości i potrzeby – powiedział minister Puda.

Jeżeli chodzi o propozycje kompromisowe dotyczące WPR, zaproponowane przez prezydencję portugalską, wśród ważnych spraw dla Polski pozostaje ukierunkowanie wsparcia, w tym definicja aktywnego/prawdziwego rolnika.
 
Minister Grzegorz Puda zwrócił również uwagę, że Polska popiera  propozycję Parlamentu w zakresie przejściowego wsparcia krajowego. Pozwala ona na utrzymanie wsparcia na stałym poziomie oraz uaktualnienie okresu bazowego.
Ponadto Minister wskazał na potrzebę elastyczności w ustalaniu zasad przyznawania płatności redystrybucyjnej. Poinformował, że Polska może zgodzić się na zwiększenie do 3% minimalnego poziomu wsparcia dla młodych rolników, uwzględniając wydatki w obu filarach WPR.
 
W odniesieniu do wspólnej organizacji rynków rolnych minister Grzegorz Puda stwierdził, że Polska popiera te poprawki Parlamentu Europejskiego, które dotyczą zwiększenia skuteczności siatki bezpieczeństwa i środków wyjątkowych, a także zapewnienia lepszej ochrony unijnego rynku i zachowania równych warunków konkurencji w relacjach z krajami trzecimi.
 
W pierwszym dniu obrad ważnym punktem dyskusji ministrów było stosowanie biologicznych środków kontroli przeciwko szkodnikom roślin oraz gotowość środków fitosanitarnych do ochrony przed szkodnikami roślin zagrażającym rolnictwu. Ministrowie podkreślili, że należy stosować makroorganizmy w ochronie roślin  przed chorobami i szkodnikami oraz wykorzystywać alternatywne środki w stosunku do chemicznych pestycydów. Większa współpraca państw członkowskich jest kluczowa dla ochrony przed ryzykiem rozprzestrzeniania się groźnych chorób roślin. Postępująca globalizacja oraz zmiany klimatyczne prowadzą do wzrostu ryzyka rozprzestrzeniania się nowych szkodników i patogenów zagrażających uprawom rolnym  i leśnym, ale także rodzimej florze i naturalnym ekosystemom. Właściwą reakcją na te zagrożenia są nowe przepisy Unii Europejskiej z zakresu zdrowia roślin, wzmacniające przede wszystkim reżim importowy. Skuteczne stosowanie tych przepisów wymaga jednak ścisłej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Polska pozostaje otwarta na inicjatywę wypracowania w Unii Europejskiej zharmonizowanego mechanizmu rejestrowania makroorganizmów na potrzeby ochrony roślin.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: