Program Horyzont 2020. Szansa na większe wsparcie dla Polski

Program Horyzont 2020, jest największym dotychczas w Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Dotychczasowy udział zespołów badawczych UE-13 w Programie Horyzont 2020 wskazuje na wyraźną nierównowagę w wykorzystaniu jego środków na niekorzyść państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje UE-13 uzyskały niecałe 5% z całości budżetu wydanego dotychczas w ramach Programu Horyzont 2020.

Program Horyzont 2020. Szansa na większe wsparcie dla Polski
Dlatego też w ministerstwie prowadzone są prace w celu zapewnienia silniejszego wykorzystania potencjału badawczego Polski, m.in. nadzorowanych przez MRiRW Instytutów Badawczych w ramach Programu Horyzont 2020, zwłaszcza w zakresie rolnictwa, obszarów wiejskich i biogospodarki.
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował na forum unijnym dyskusję nt. rozwiązań umożliwiających większy udział w wykorzystaniu środków przez kraje UE-13 w ramach Programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwo. Stanowisko w tym zakresie zostało zaprezentowane na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.
 
Okazją do wypracowania rozwiązań zwiększających możliwości uczestnictwa Polskich zespołów badawczych w obszarze drugiego wyzwania społecznego Programu Horyzont 2020 (obszar pn. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badanie mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarki) są trwające obecnie prace w Komisji Europejskiej nad przygotowaniem ostatniego trzyletniego Programu Prac Horyzont 2020.
 
Od maja br. Ministerstwo prowadzi szerokie konsultacje związane z udziałem nadzorowanych Instytutów Badawczych w Programie Horyzont 2020.

W ramach tego procesu zdiagnozowano bariery w dostępie do Programu Horyzont 2020 i zaproponowano rozwiązania na rzecz zwiększenia szans powodzenia dla projektów z EU-13. Ponadto, w efekcie konsultacji opracowane zostały propozycje tematów badawczych do programu Horyzont 2020 na lata 2018-2020  dotyczących drugiego wyzwania społecznego (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka).

 
Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa resortu rolnictwa w odniesieniu do programów Komisji Europejskiej skierowanych na naukę i badania. Propozycje te zostały przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszego procedowania w pracach nad Programem Horyzont 2020 na lata 2018-2020.
 
Z inicjatywy MRiRW, sprawy wzmocnienia udziału zaplecza badawczego Polski i innych  państw Europy Środowo-Wschodniej w realizacje projektów w obszarze rolnictwo w ramach H2020 zostały wpisane do programu prac polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w obszarze rolnictwo. W tym celu MRiRW podjęło działania mające na celu przyjęcie wspólnego oświadczenia Ministrów Rolnictwa państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii na rzez na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EU-13) w realizację projektów w ramach programu Horyzont 2020, zwłaszcza w obszarze rolnictwa.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!