Rolnicy,którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Rolnicy,którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zj ust. 3a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 29.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r. producenci rolni:
  • którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
  • którzy w latach 2018 r. - 2020 r. co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
  • którzy w latach 2018 r. -  2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu
– mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (https://www.gov.pl/web/arimr ).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:
  • kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka;
  • kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018 - 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej;
  • zgodę współwłaściciela - w przypadku gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.


Tagi:
źródło: