W Berlinie o kryzysie na rynkach rolnych i nowej WPR

W Berlinie odbyły się rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Niemiec, Krzysztofa Jurgiela i Christiana Schmidta. Spotkanie odbyło się na zaproszenie strony niemieckiej.

W Berlinie o kryzysie na rynkach rolnych i nowej WPR

Głównymi tematami były zagadnienia związane z planowanymi na 22 czerwca Polsko – Niemieckimi Konsultacjami Międzyrządowymi, w związku z obchodami 25-lecia zawarcia Traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Minister Jurgiel zaproponował swojemu odpowiednikowi z Niemiec realizację wspólnego projektu, polegającego na wymianie doświadczeń w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto, szefowie resortów rolnictwa Niemiec i Polski rozmawiali na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych, przeglądu i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, priorytetów rozwoju obszarów wiejskich oraz pogłębieniu współpracy w formule Trójkąta Weimarskiego.


W trakcie spotkania ministrowie rolnictwa odnieśli się również do propozycji KE (z 21 marca br.), dotyczących działań stabilizacyjnych na rynkach mleka i wieprzowiny oraz owoców i warzyw. Dobrowolne ograniczanie produkcji mleka na poziomie gospodarstw nie znajduje poparcia, zarówno w Warszawie, jak i w Berlinie.

- Finansowanie działań kryzysowych na rynkach rolnych wyłącznie z budżetów krajowych jest również trudne do zaakceptowania – podkreślił minister K. Jurgiel.

W odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej, jej przeglądu i przyszłości obaj ministrowie zgodzili się, że pilną kwestią jest uproszczenie tej polityki. W tym kontekście minister Jurgiel podziękował ministrowi Schmidtowi za propozycję pogłębienia współpracy bilateralnej w tym obszarze.

Jeżeli chodzi o kształt WPR po roku 2020, minister Krzysztof Jurgiel zaprezentował stanowisko w tej sprawie. Polska opowiada się za tym, aby nowa WPR:

- zapewniała skuteczną realizację traktatowych celów WPR, zwłaszcza w zakresie stabilizacji rynków – instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny być aktywnie wykorzystywane, aby skutecznie przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym.

- zapewniała równe warunki konkurencji na jednolitym rynku – co wymaga wyrównania wsparcia bezpośredniego; polscy rolnicy oczekują jak najszybszego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi; za spełnianie tych samych wymogów powinna obowiązywać jednakowa stawka płatności na hektar we wszystkich państwach UE,

- niwelowała różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE, a nie przyczyniała się do ich pogłębiania – poprawa spójności społeczno-gospodarczej nadal powinna być jednym z priorytetów WPR,

- dobrze służyła rozwojowi małych i średnich gospodarstw rodzinnych, które decydują o żywotności obszarów wiejskich w UE i ich zrównoważonym rozwoju,

- uwzględniała zmiany w ramach innych polityk UE, które wpływają na warunki funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich - rozwiązania w ramach innych polityk UE nie mogą pogarszać warunków ekonomicznych i sytuacji dochodowej rolników.

- była prosta i przejrzysta – zarówno dla beneficjentów, jak i obywateli UE oraz maksymalnie ograniczała koszty administracyjne.

Kolejne spotkania ministrów rolnictwa Polski i Niemiec odbędą się: w formule Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy i Francja), na początku czerwca w Warszawie oraz bilateralnie, podczas Polsko – Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych, 22 czerwca w Berlinie.Tagi:
źródło: