Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:
  • Zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym przebywającym na terenie gospodarstwa.
  • Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 10-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  • Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  • Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 
Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:
 
A. Procedur zapobiegawczych dot. zapewnienia transportu i warunków kwarantanny.
 
B. Procedur ograniczających szerzenie się wirusa.
 
C. Procedur w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.
 
W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane zalecenia. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.
 
REKOMENDACJE
  1. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny
1. Po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje się, obok rutynowych działań służb, obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę, oprócz kierowcy, do sytemu EWP celem objęcia 10-dniową kwarantanną. Niektóre osoby przekraczające granice mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny wjazdowej zgodnie z obowiązującymi przepisami np. osoby:
 
- którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 
- posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  (antygenowego lub PCR) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (dla pracowników z krajów strefy Schengen),
 
- z krajów spoza strefy Schengen, które wykonały test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2  (antygenowy lub PCR) po przyjeździe do Polski, w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ministra Zdrowia do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2; 
 
- które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: