Od 1 marca ponownie można stosować nawozy naturalne

Od 1 marca do 30 listopada można stosować nawozy naturalne, takie jak obornik, gnojowica oraz gnojówka do nawożenia gleby.

Od 1 marca ponownie można stosować nawozy naturalne
Stosowanie nawozów naturalnych
 
Termin stosowania nawozów naturalnych, zarówno płynnych jak i stałych, czyli obornika, gnojówki, gnojowicy, przypada na okres od 1 marca do 30 listopada. Istnieją jednak wyjątki, w których nawozy można stosować również zimą.

Według IUiN, przez cały rok nawozy naturalne można wykorzystywać do uprawiania roślin pod osłonami (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033). Podany wyżej termin nie dotyczy także gospodarzy posiadających obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, tzw. OSN. Na ziemiach tych nawozy naturalne można stosować bowiem do 15 listopada.

Ponadto nawozów naturalnych nie można stosować:
 • na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu,
 • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
 • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
W przypadku nawozów, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się je na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:
 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
 • cieków wodnych,
 • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.).
Wyjątek, gdy można stosować je w odległości co najmniej 20 m stanowią:
 • brzegi jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha,
 • obszary morskiego pasa nadbrzeżnego,
 • ujęcia wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
Z kolei w przypadku gnojowicy należy zachować odległość co najmniej 10 m od brzegu:
 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
 • cieków wodnych,
 • kanałów.
Dodatkowo nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
 • gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m,
 • poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: