| Autor: redakcja1

SGGW: Ruszają prace nad opracowaniem nowych metod produkcji roślinnej i biopaliw

W 2015 roku projekt "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" został zgłoszony do konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II, ogłoszonego przez Radę NCBiR. NCBiR przyznał dofinansowanie tego projektu o wartości ok. 14,5 mln zł (całość projektu ok. 21 mln zł).

SGGW: Ruszają prace nad opracowaniem nowych metod produkcji roślinnej i biopaliw
Koordynatorem projektu jest SGGW w Warszawie. Kierownikiem Prof. Stanisław M. Karpiński z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, a koordynatorami wydziałowymi z Wydziału Technologii Drewa i Wydziału Inżynierii Produkcji są odpowiednio Prof. Janusz Zawadzki oraz Prof. Tomasz Nurek.

Globalne ocieplenie wpływa coraz bardziej negatywnie na ekonomię Polski i świata, szczególnie w rolnictwie i leśnictwie. Niedobór lub nadmiar wody w sezonie oraz zwiększająca się średnia temperatura atmosfery prowadzi do zmian środowiskowych na bezprecedensową skalę. Dlatego naukowcy z SGGW zaproponowali,przy wykorzystaniu bogatego doświadczenia oraz wiedzy, opracowanie nowych, wysoce konkurencyjnych urządzeń i metod dla precyzyjnej fenomiki roślin. Umożliwi to przyspieszenie selekcji ulepszonych linii pszenicy, kukurydzy, żyta i topoli.

Opracowane zostaną również algorytmy zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi produktywność, wydajność zużycia wody, wydajność fotosyntezy, średnią temperaturę liści w różnym czasie rozwoju i stanach fizjologicznych pszenicy durum i zwyczajnej, kukurydzy i żyta. Przygotowane zostaną do wejścia na rynek prototypy urządzeń do precyzyjnej fenomiki roślin i unikalna wiedza doświadczalna o interpretacji danych multispektralnych i termowizyjnych dla celów przyspieszonej hodowli i precyzyjnej selekcji nowych odmian. W projekcie przewidziane jest też wyselekcjonowanie nowych linii topoli o ulepszonych cechach aklimatyzacyjnych, przyrostu rocznego i wydajności zużycia wody. Wprowadzenie proponowanych modyfikacji genetycznych dotyczących nowej regulacji niefotochemicznego wygaszania nadmiaru energii wzbudzenia fotosystemów i retroregulacji śmierci komórki. Prace udowodnią również prawidłowość uniwersalnego sposobu ulepszenia plonowania różnych gatunków roślin uprawnych w warunkach postępującego globalnego ocieplenia.


W grancie podjęte zostaną także prace mające na celu ulepszenie i udoskonalenie przemysłowej produkcji bioetanolu z ziaren kukurydzy w oparciu o badania laboratoryjne i przemysłowe które doprowadzą do znacznego obniżenia kosztów produkcji i energochłonności tego procesu.

Zespół Chemiczny Zakładu Nauki o Drewnie przeprowadzi również  badania właściwości biomasy głównie drewna topoli oraz słomy kukurydzianej w kontekście przydatności do produkcji bioetanolu II generacji i redukcji  emisji gazów cieplarnianych. Sprawdzone zostaną metody obróbki wstępnej biomasy (prehydroliza, termochemiczna, chemiczna), a także możliwość  jej wykorzystania w procesach hydrolizy enzymatycznej.

W projekcie zostaną podjęte prace nad opracowaniem technologii modyfikacji fizyko-chemicznej drewna szybkorosnących topól z plantacji, którymi zainteresowani są przedstawiciele przemysłu chemicznego, drzewnego i meblarskiego. Są to m. in. technologie dotyczące zagęszczania termomechanicznego drewna w materiałach podłogowych i konstrukcyjnych, modyfikacja termiczna w środowisku obojętnym, modyfikacja chemiczna drewna polimerami. Zbadane zostanie zmodyfikowane drewno pod kątem odporności biologicznej, wytrzymałości mechanicznej, stabilności wymiarowej i palności. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną określone możliwości wdrożenia nowoczesnych metod modyfikacji  na skalę przemysłową.

Pozytywne wyniki badań pozwolą na wprowadzenie zaawansowanych technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiego przemysłu na rynku międzynarodowym.


Tagi:
źródło: