| Autor: mikolaj

Będzie nowelizacja ustawy o GMO

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska w związku z działaniami prowadzonymi z mikroorganizmami i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

Będzie nowelizacja ustawy o GMO

Projekt nowelizacji reguluje zagadnienia dotyczące mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie prowadzenia zakładów inżynierii genetycznej, zamkniętego użycia GMM (mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane) i GMO oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

W projekcie znalazła się definicja „zakładu inżynierii genetycznej”. Zgodnie z nią - są to pomieszczenia, budynki, laboratoria lub ich zespoły, przystosowane i przeznaczone do dokonywania zamkniętego użycia GMM lub GMO. Minister  Środowiska wyda rozporządzenie zawierające wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej, przewidziane dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM i GMO.


Minister Środowiska będzie wydawał zgody i zezwolenia na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej, zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, wprowadzenie do obrotu produktów GMO. Będzie również zobowiązany do kontroli przestrzegania przepisów ustawy w zakresie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska, monitorowania działalności regulowanej ustawą oraz koordynacji gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i środowisku.

Projekt nowelizacji zawiera przepisy dla działań zamkniętego użycia dotyczące zasad przygotowywania oceny zagrożenia przed rozpoczęciem zamkniętego użycia oraz środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zamkniętego użycia GMM i GMO podstawowym kryterium będą warunki w zakresie bezpieczeństwa, obejmujące m.in. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób dokonujących działań zamkniętego użycia GMM lub GMO, sposób postępowania z odpadami, cechy zakładów inżynierii genetycznej i ich wyposażenia. Zgodnie z projektem, każde zamknięte użycie musi odbywać się w zakładzie inżynierii genetycznej, który posiada zezwolenie Ministra Środowiska. Uzyskanie takiego zezwolenia jest uzależnione od spełnienia bardzo istotnych warunków zapewniających bezpieczeństwo.

Przepisy projektu ustawy nie mają zastosowania do produktów leczniczych, żywności i pasz zawierających, składających się lub wytworzonych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!