| Autor: redakcja1

Copa-Cogeca: wymiana poglądów nt. propozycji reformy WPR na lata 2021-2027

Posiedzenie grupy roboczej COPA-COGECA „Rozwój obszarów wiejskich" w głównej mierze było poświęcone wymianie poglądów związanych z propozycją reformy WPR na lata 2021-2027, w tym nowym podejściem do programowania wsparcia unijnego, zobowiązującego państwa członkowskie do opracowania jednolitego Planu strategicznego WPR dla obu filarów.

Copa-Cogeca: wymiana poglądów nt. propozycji reformy WPR na lata 2021-2027
Dotychczas było to wymagane wyłącznie dla drugiego filara (PROW). W dyskusji dużo miejsca zajęła również kwestia nowej architektury środowiskowej, obejmującej obok zazielenienia i zasad dobrej kultury rolnej z poszanowaniem środowiska także „ambitniejsze” - aczkolwiek jeszcze nie zdefiniowane wymogi. Co najważniejsze spełnianie tak określonych wymogów nie będzie jak dotychczas opłacane, a będzie to tzw. warunkowość agro-środowiskowa, stanowiąca swoisty „bilet dostępu” do aplikowania o wsparcie z WPR.
 
Nowy model wdrażania ma charakteryzować się wspólnotowym podejściem na poziomie Komisji Europejskie poprzez zdefiniowanie wspólnych celów, wskaźników oraz ogólnie sformułowanych podstawowych narzędzi (działań) służących realizacji zakładanych w planach strategicznych celów. Natomiast na poziomie krajów członkowskich odpowiedzialność się sprowadzać się będzie do: przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych i ich uzasadnienia, dostosowanie do zidentyfikowanych potrzeb przyjętych narzędzi interwencji, odpowiedzialność za ich wdrażanie w formie prowadzonych kontroli i monitoringu. Ma to w sumie zapewnić zwiększenie stopnia elastyczności w podejmowaniu decyzji przez kraje członkowskie.
 
Wskazano, że w Planie muszą zostać obligatoryjnie zawarte zapisy o strategicznym charakterze dotyczące:
  • strategii cyfryzacji na lata 2021-2027,
  • strategii dotyczące zarządzania ryzykiem wraz z co najmniej jednym instrumentem.
Zatwierdzenie Planu będzie w kompetencji Komisji Europejskiej, przy czym w proces decyzyjny będą włączone wszystkie dyrekcje generalne, a nie tylko Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa.
 
W dyskusji zwrócono uwagę na kilka kontrowersyjnych kwestii, jak np.:
  • brak wyraźnego zdefiniowania przez Komisję Europejską czym ma być w filarze 1 nowy, określany jako ambitniejszy tzw. eco-schemes,
  • niezaliczanie do limitu wydatków na cele środowiskowe (nie mniej niż 30% budżetu na PROW) środków na wsparcie gospodarstw położonych na terenach zaliczanych do ONW, co w przypadku kilku krajów z uwagi na ich duży udział w powierzchni użytków rolnych, spowoduje znaczne perturbacje budżetowe,
  • zaproponowanie jednolitego podejścia do cappingu, w warunkach różnego poziomu płac zatrudnionych w gospodarstwach pracowników w różnych krajach członkowskich, co w uprzywilejowanej sytuacji stawia gospodarstwa z krajów o wyższym poziomie płac.
Ponadto w dyskusji poruszono;
  • kwestię przyśpieszenie rozwoju szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich stanowiącego coraz bardziej widoczną barierę rozwoju gospodarczego, ale też dostępu do usług publicznych,
  • przedstawiony założenia do tworzenia sieci ds. WPR kumulującej w jedno obecnie funkcjonujące sieci (Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiej Partnerstwo Innowacyjne – EIP).
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!