Departament Leśnictwa MŚ ws. znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie

W związku z faktem, że od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych wnioski o szacowanie szkód należy składać do organu wykonawczego gminy właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Oględzin i ostatecznego szacowania szkody dokonuje zespół w skład którego wchodzi przedstawiciel urzędu gminy, przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowany rolnik.

Departament Leśnictwa MŚ ws. znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie
Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy — Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Departament Leśnictwa informuje także, iż powyższa nowelizacja nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP. 


Tagi:
źródło: