| Autor: mikolaj

Dopłaty bezpośrednie do gruntów dzierżawionych z ANR

W dniu 12 marca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Dopłaty bezpośrednie do gruntów dzierżawionych z ANR

Dopłaty bezpośrednie do gruntów dzierżawionych z ANR

Przyjęta ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów, które ograniczą możliwość uzyskiwania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez osoby użytkujące grunty rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego do tych gruntów.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551) polegające na wprowadzeniu regulacji art. 18 ust. 4 wskazującej, iż płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma tytuł prawny do tej działki na dzień 31 maja danego roku.

Analogiczne rozwiązanie, dotyczące konieczności posiadania tytułu prawnego do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez podmiot ubiegający się o pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało wprowadzone w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349) oraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349i 1888), odnośnie przyznawania pomocy w trybie tych ustaw.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: